พนักงานสายสนับสนุน

สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

Administration Office of IMD

นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา

Pitsini Akarakosoldecha

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางณิชนันท์ บุญอ่อน

Nichanan Boonon

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวธัญภา อินต๊ะนา

Thanyapa Intana

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวเขมลิตา จรูญแสง

Khemlita Jaroonsang

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวสุรัตน์ดา จอมทะรักษ์

Suratda Jomtarak

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวอริศรา ขันทอง

Arissara Khantong

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายราชัน รักษาพล

Rachan Ruksapon

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายธันว์ ชัยทนุวงศ์

Thun Chaithanuwongse

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี ธีระ ประไพศรี

Acting Sub Lt. Theera Prapaisri

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์พิชชา ธรรมสุวรรณ์

Pimpitcha Thamsuwan

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวอรนัดดา จันทร์เจริญฤทธิ์

Ornnadda Chancharoenrith

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

Academics Office of IMD

นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร

Pilaiwan Phumkhajorn

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายอภิชัย หาญกล้า

Aphichai Hankla

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสิริชัย สุวรรณี

Sirichai Suwannee

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายกฤษณะ เทศแจ่ม

Kritsana Tedjam

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวภวิกา คชานันท์

Pavika Kachanun

ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติการ

นางสุภาลิณี หัตถิยา

Supalinee Huttiya

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี เขียวภักดี

Sawitree Kheawpakdee

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ