พนักงานสายสนับสนุน

นายปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวธัญภา อินต๊ะนา

Thanyapa Intana

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวเขมลิตา จรูญแสง

Khemlita Jaroonsang

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นายธนาศักดิ์ มีพันธ์

Thanasak Meephan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี ธีระ ประไพศรี

Acting Sub Lt. Theera Prapaisri

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์พิชชา ธรรมสุวรรณ์

Pimpitcha Thamsuwan

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวสิริกาญจน์ ยอดเครือ

Sirikarn Yotkrue

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายชัยเวช น้อมสุระ

Chaivej Nomsura

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ สายตา

Thidarat Saita

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร

Pilaiwan Phumkhajorn

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายอภิชัย หาญกล้า

Aphichai Hankla

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสิริชัย สุวรรณี

Sirichai Suwannee

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายกฤษณะ เทศแจ่ม

Kritsana Tedjam

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสุภาลิณี หัตถิยา

Supalinee Huttiya

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี เขียวภักดี

Sawitree Kheawpakdee

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวญาณินท์ สังคหะคุณ

Yanin Sangkahakul

ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติการ