พนักงานสายสนับสนุน

สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวเบ็ญจวรรณ มูลศรี

Benjawan Moolsri

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวธัญภา อินต๊ะนา

Thanyapa Intana

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นายธนาศักดิ์ มีพันธ์

Thanasak Meephan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางสาวสิริกาญจน์ ยอดเครือ

Sirikarn Yotkrue

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายชัยเวช น้อมสุระ

Chaivej Nomsura

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ฝ่ายวิชาการ

นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร

Pilaiwan Phumkhajorn

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายอภิชัย หาญกล้า

Aphichai Hankla

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวนราทิพย์ โชติทรัพย์ทวี

Narathip Chodsapthawee

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี ธีระ ประไพศรี

Acting Sub Lt. Theera Prapaisri

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางสาวญาณินท์ สังคหะคุณ

Yanin Sangkahakul

ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติการ

นางสาวชนากานต์ จั่นอยู่

Chanakan Janyu

ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติการ

นายกฤษณะ เทศแจ่ม

Kritsana Tedjam

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสิริชัย สุวรรณี

Sirichai Suwannee

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์พิชชา ธรรมสุวรรณ์

Pimpitcha Thamsuwan

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

นางสุภาลิณี หัตถิยา

Supalinee Huttiya

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี เขียวภักดี

Sawitree Kheawpakdee

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ สายตา

Thidarat Saita

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ