นายสิริชัย สุวรรณี

นาย

สิริชัย สุวรรณี

Sirichai Suwannee

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: sirichai.suw@nmu.ac.th

  • ศศ.บ. (การจัดการภูมิวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • งานบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • งานรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
  • งานประสานงานด้านระบบการจัดการศึกษาร่วมกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช