นางสาวญาณินท์ สังคหะคุณ

นางสาว

ญาณินท์ สังคหะคุณ

Yanin Sangkahakul

ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: yanin@nmu.ac.th

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • งานประสานงานและติดตามโครงการวิจัยของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานประชาสัมพันธ์และจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
  • งานให้การบริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรวิทยาลัยพัฒนามหานคร เช่น การให้คำปรึกษา แนะนำระเบียบการดำเนินการของโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • งานจัดอบรมพัฒนาด้านการวิจัยแก่บุคลากรวิทยาลัยพัฒนามหานคร