ว่าที่ร้อยตรี ธีระ ประไพศรี

ว่าที่ร้อยตรี

ธีระ ประไพศรี

Acting Sub Lt. Theera Prapaisri

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5762
Email: theera@nmu.ac.th

  • บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • งานจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานตรวจสอบ ดูแล รักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานบริการโสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรวิทยาลัยพัฒนามหานคร