นางสาวธัญภา อินต๊ะนา

นางสาว

ธัญภา อินต๊ะนา

Thanyapa Intana

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2164 2636
Email: thanyapa@nmu.ac.th

  • วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • งานกิจกรรมการเงินของวิทยาลัยพัฒนามหานคร เช่น การรับเงินและการจ่ายเงิน
  • งานจัดทำเงินเดือนพนักงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร