ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD News and Announcement

ปริญญาโทเปิดรับสมัครแล้ว

ปริญญาโทเปิดรับสมัครแล้ว

เรียนบริหารเมืองที่ไหนดี ?มาเรียนที่ IMD กับพวกเรามั้ย.วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองเพราะสาขานี้ รู้ลึก รู้จริง เรื่องของเมือง เพื่อพัฒนาเมืองของเราถ้าใครสนใจการพัฒนาเมือง...

15/11/2021
Read More
กิจกรรมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์“ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด”

กิจกรรมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์“ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด”

          กิจกรรมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์“ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด” จัดขึ้นใน วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564  Onsite กลุ่มเป้าหมายที่เสวนา...

09/11/2021
Read More
TCAS 65 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

TCAS 65 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)  รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัคร 2...

25/10/2021
Read More
การพัฒนาทักษะการสื่อสารสุขภาวะเพื่อสร้าง Health Literacy และ การบริหารจัดการภาวะวิกฤติสำหรับ อปพร.

การพัฒนาทักษะการสื่อสารสุขภาวะเพื่อสร้าง Health Literacy และ การบริหารจัดการภาวะวิกฤติสำหรับ อปพร.

การพัฒนาทักษะการสื่อสารสุขภาวะเพื่อสร้าง Health Literacy และ การบริหารจัดการภาวะวิกฤติสำหรับ อปพร. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะในชุมชนวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564...

25/10/2021
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19  วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และ...

16/09/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] ผู้ประกอบการเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์โควิด

[บรรยายพิเศษ] ผู้ประกอบการเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์โควิด

[บรรยายพิเศษ] วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย 1.คุณสีหนาท ล่ำซำ...

10/09/2021
Read More
[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ “บางพลัด” เป็นชุมชนที่น่าอยู่

[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ “บางพลัด” เป็นชุมชนที่น่าอยู่

[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ "บางพลัด" เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ ซึ่งดำเนินการโดย วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด...

10/09/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

[บรรยายพิเศษ] นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

[บรรยายพิเศษ] วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดยรศ.วันชัย มีชาติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์...

20/08/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด

[บรรยายพิเศษ] การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด

[บรรยายพิเศษ]วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ...

13/08/2021
Read More