ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

News and Announcement

การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมี นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน...

17/06/2021
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

15/06/2021
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

15/06/2021
Read More
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ [โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่].ขอเชิญคณาจารย์  บุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่.วิทยากรบรรยายโดย:นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00...

14/06/2021
Read More
การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19 ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19.โดยศาสตราจารย์...

12/06/2021
Read More
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

09/06/2021
Read More
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

07/06/2021
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

04/06/2021
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

04/06/2021
Read More