ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD News and Announcement

อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

24/08/2022
Read More
การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

18/08/2022
Read More
inclusive urban green space

inclusive urban green space

30/06/2022
Read More
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

29/06/2022
Read More
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

02/06/2022
Read More
ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

02/06/2022
Read More
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

28/04/2022
Read More
ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

24/03/2022
Read More
การประชุมวิชาการระดับชาติ IMD Symposium 2022: ปฐมบทแห่งการพัฒนาเมือง

การประชุมวิชาการระดับชาติ IMD Symposium 2022: ปฐมบทแห่งการพัฒนาเมือง

25/02/2022
Read More