นายธนาศักดิ์ มีพันธ์

นาย

ธนาศักดิ์ มีพันธ์

Thanasak Meephan

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5760

Email: thanasak@nmu.ac.th

  • วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานวิเคราะห์และออกแบบระบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยพัฒนามหานคร