วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

Master of Science Programme in Urban Development and Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

Master of Science Programme in Urban Development and Management

วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง)

M.Sc. (Urban Development and Management)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเฉพาะ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

เป็นหลักสูตรแบบวิชาการ จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา)

ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษา 3 ภาคการศึกษา (1 ปีครึ่ง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้

1. แผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษาในชั้นเรียน)

 • วิชาบังคับ   12   หน่วยกิต
 • วิชาเลือก   12   หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต

2. แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 • วิชาบังคับ   12   หน่วยกิต
 • วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต
 • สารนิพนธ์   6   หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต

หลักสูตรสำหรับผู้นำการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นแห่งโลกอนาคต

จากกระแสการพัฒนาจากชนบทสู่เมือง ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมแห่งความหลากหลายและมีปัญหาซับซ้อนที่ต้องสัมพันธ์กับหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา (Wicked Problem) เช่น การบริหารงานภาครัฐ สิ่งแวดล้อม สังคมเมือง ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาและจัดการเมืองเป็นอย่างมาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 เพื่อแสวงหาความรู้ในการตอบโจทย์สำคัญของปัญหาที่เกี่ยวกับเมือง เข้าใจถึงปัญหาของสังคมเมืองอย่างรอบด้านแบบสหศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างให้ผู้เรียนยุคใหม่ได้นำองค์ความรู้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองจากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและจัดการเมืองแห่งโลกอนาคต

ในปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองให้ทันต่อบริบทของการพัฒนาและโครงสร้างของประเทศ และให้สามารถตอบสนองความต้องการองค์ความรู้เมืองที่เป็นพลวัตและทันสมัย โดยออกแบบหมวดวิชาเลือกให้มีความโดดเด่น ชัดเจน และครอบคลุมองค์ความรู้เมืองที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย

 1. การขนส่งในเมืองและการจัดการโลจิสติกส์ (Urban Mobility and Logistics Management)
 2. พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเมือง (Urban Energy and Environment)
 3. ความสามารถในการแข่งขันของเมือง (Urban Competitiveness)
 4. นโยบายและการปกครองเมือง (Urban Governance and Policy)
 5. การวางผังและออกแบบเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเมือง (Urban Planning and Design for Resilience)

“Lead with Ideas in Urban Development”

 • Accelerated and Intensive
  ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นและเร่งรัด มีโครงสร้างวิชาหลักที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและไอเดียใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาเมือง ผ่านสาระวิชาที่เกี่ยวกับการวางแผน นโยบายสาธารณะ การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจเมือง ระเบียบวิธีวิจัย และห้องวิจัย นอกจากนี้ การสอนจะเน้นการค้นหาโจทย์จากสถานการณ์จริง โดยใช้กรุงเทพมหานครและเมืองหลักต่าง ๆ ของประเทศ เป็น “ห้องทดลอง” เรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) เพื่อพัฒนาเมืองและมหานคร
 • Adjustable
  ออกแบบหลักสูตรให้ยืดหยุ่น โดยจัดลักษณะการเรียนในแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) โดยออกแบบให้แต่ละวิชาเรียนแบบต่อเนื่องในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 5 สัปดาห์ ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และเชื่อว่ามีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปควบคู่กัน โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1 ปีครึ่ง

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศผ่านการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย การวางแผนพัฒนาเมือง การบริการสังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข ในฐานะ

 • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นักธุรกิจ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการเมือง
 • ที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและจัดการเมือง
 • นักวิจัยในภาควิชาการ ธุรกิจ องค์กรเอกชนและราชการ ด้านการพัฒนาและจัดการเมือง
 • นักวิเคราะห์ด้านการพัฒนาและจัดการเมืองของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์ผังเมือง นักผังเมือง เป็นต้น
 • นักวิชาการและอาจารย์ในประเทศและต่างประเทศ

“สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง” จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมเป็นนักบริหารเมืองมืออาชีพ เป็นผู้นำแห่งอนาคต มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการสาธาณะ และ “เข้าใจเมือง”

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL Paper-based/ITP หรือ Computer-based หรือ Internet-based หรือ IELTS หรือ CU-TEP
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัคร
 5. ทั้งนี้ คุณสมบัตินอกเหนือจากข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

กำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือน ธันวาคม – มิถุนายน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

สอบคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์เท่านั้น

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา และการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ข้อ 10

อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาไม่เกิน 35,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา รวมทั้งหมดไม่เกิน 105,000 บาท

อัตรานี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่วิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด

งานรับเข้าศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์: 02 164 2636 (สำนักงานผู้อำนวยการและโทรสาร)

Email: imd@nmu.ac.th