แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD Academics Office Document Forms

แบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)