นายปรานต์ ด้วงสงค์

นาย

ปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2244 3500 ต่อ 5757
Email: pran@nmu.ac.th

  • นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • งานบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร