อาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา 65

อ. วรัญญู เสนาสุ

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 403 อาคารนวมินทร์ 1

อ. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 405 อาคารนวมินทร์ 1

ผศ.ดร. แสน กีรตินวนันท์

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 404 อาคารนวมินทร์ 1

อ. นฤมล นิ่มนวล

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 403 อาคารนวมินทร์ 1

อ. สาธิต ศรีสถิตย์

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 405 อาคารนวมินทร์ 1

อ. กฤติน ดิ่งแก้ว

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 305 อาคารนวมินทร์ 1

อ.จริยา หีบจันทร์ตรี

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

ห้อง 404 อาคารนวมินทร์ 1

รหัสนักศึกษา 64

อ. นฤมล นิ่มนวล

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 403 อาคารนวมินทร์ 1

ผศ.ดร. แสน กีรตินวนันท์

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 404 อาคารนวมินทร์ 1

อ. สาธิต ศรีสถิตย์

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 405 อาคารนวมินทร์ 1

อ. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 405 อาคารนวมินทร์ 1

ผศ.ดร. ชัชพล มงคลิก

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

ห้อง 404 อาคารนวมินทร์ 1

รหัสนักศึกษา 63

อ. วรัญญู เสนาสุ

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ห้อง 403 อาคารนวมินทร์ 1

อ.ดร. นิสากร นครเก่า

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

ห้อง 404 อาคารนวมินทร์ 1

รหัสนักศึกษา 62

อ.ดร. นิสากร นครเก่า

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

ห้อง 404 อาคารนวมินทร์ 1