รายนามผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้ว 7 คน (รวมรักษาการแทนผู้อำนวยการ) ดังรายนามต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
Assoc. Prof. Banasopit Mekvichai, Ph.D.

27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
December 27, 2013 – October 31, 2018

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ
Assoc. Prof. Chugiat Wichiencharoen, D.Eng.

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
November 1, 2018 – December 31, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา กรีทอง
Asst. Prof. Phaungphaka Kreetong, Ph.D.

1 มกราคม พ.ศ. 2562 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)
January 1, 2019 – June 30, 2019 (Acting for Director)

ศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์
Prof. Thares Srisatit, Ph.D.

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
July 1, 2019 – December 31, 2021

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี
Assoc. Prof. Maneerat Ongwandee, Ph.D.

1 มกราคม พ.ศ. 2565 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)
January 1, 2022 – June 30, 2022 (Acting for Director)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนูธรรม มานวธงชัย
Assoc. Prof. Manutham Manavathongchai, M.D.

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)
July 1, 2022 – December 26, 2022 (Acting for Director)

รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ
Assoc. Prof. Wanchai Meechat

27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
December 27, 2022 – Present