ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ

นวัตกรรมการบริการ เรียนอะไร?

อุตสาหกรรมและบริการ เป็นภาคการผลิตที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การติดต่อสื่อสารและคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการได้ขยายการลงทุนต่อเนื่องทั้งด้านการให้บริการ และการขยายสาขา เสริมจุดแข็งและสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และกำหนดให้ “การแพทย์ครบวงจร” เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ช่วยดึงดูดให้มีการขยายฐานธุรกิจโรงพยาบาลมากขึ้น

    มีความพร้อมรองรับผู้ป่วยและการให้บริการ นอกจากนั้นแล้วยังมีแผนย่อยอุสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ได้สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการบินของประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริมศักยภาพฝูงบิน รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เล็งเห็นความต้องการบุคลากรทางด้านการบริการ ทั้งการบริการในธุรกิจการบิน และการบริการในสถานพยาบาล และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ทำธุรกิจด้านการบริการในสถานพยาบาลและการบริการในธุรกิจการบิน จึงมีเป้าหมายให้บัณฑิตมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ด้านการบริการในธุรกิจการบิน และการบริการในสถานพยาบาล โดยเน้นทักษะด้านนวัตกรรมการบริการ ระบบและคุณภาพ ภาวะผู้นำ มีทักษะด้านความปลอดภัยการบินและโรงพยาบาล มีจิตสาธารณะ มีทักษะด้านการบริการ มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ รวมถึงศึกษากฎหมาย และเทคโนโลยีในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ทักษะไปใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการ นอกจากนั้นแล้ว ยังเสริมสร้างให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีเจตคติและจิตวิทยาบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย

“Grow Your Passion, Elevate Your Dream”

Training with Experts in Service Innovation
     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ปี 2562 สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน เป็นหลักสูตรด้านบริการการบิน และในปี 2566 ได้ถูกปรับปรุงให้เป็น สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ โดยมี 2 วิชาเอกอดังนี้

1. วิชาเอกการบริการในธุรกิจการบิน  เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ในลักษณะที่เป็นสถานที่ ฝึกงานภาคปฏิบัติ และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของสถาบันหรือสถานประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ อาทิ บริษัทภาคเอกชน หน่วยงาน บริษัท และสถาบัน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันปัญญาภิวัฒน์ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) บริษัท ไชน่าแอร์ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พัทยาเอวิเอชั่น จำกัด และบริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซท จำกัด โดยเน้นการฝึกทักษะและองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการในธุรกิจการบิน และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการภาคพื้น ระบบสำรองที่นังและออกบัตรโดยสาร การจัดการทรัพยากรบุคคลทางการบิน จิตวิทยาการบริการและสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมบริการ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. วิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ที่มีองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการบริการ โดยมุ่งเน้นไปยังการบริการในสถานพยาบาล อาทิ ระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย ศัพท์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในโรงพยาบาล ระบบหลักประกันสุขภาพ การตลาดดิจิทัล การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจบริการ กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลกับโรงพยาบาลวชิระ และสถานพยาบาลอื่น ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

     สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ(หลักสูตรปรับปรุง ปี 2566) เห็นความสำคัญของข้อกำหนดทิศทางการบริการในธุรกิจการบิน และการบริการในสถานพยาบาล ที่เน้นให้นักศึกษาพนักงานมีความรู้ในด้านความปลอดภัยของสุขภาพ โดยจัดให้นักศึกษามีความรู้ และฝึกทักษะ เกี่ยวกับอุตสหกรรมและบริการ แก่ทั้งสองวิชาเอก และศึกษาเพิ่มเติมด้านวิชาการพยาบาลเบื้องต้น เป็นวิชาโท ซึ่งได้รับการจัดการเรียนการสอน จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตมีทักษะและฝึกปฏิบัติในการดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ทารก และประเมินสุขภาพระหว่างเดินทาง (Basic care of clients, First aid and basic resurrection, Basic Care for older adult, pregnant, infant and children and Health assessment and Basic Care during travel and between waiting for health team.)

วิชาเอกการบริการในธุรกิจการบิน

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานระบบสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานของสายการบินและสนามบิน
 • ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • ผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานด้านการให้บริการ ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

วิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล

 • ผู้ปฏิบัติงานในระบบการบริการของสถานพยาบาล หรือในระบบการบริการสุขภาพ
 • พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานบริการ หรือพนักงานต้อนรับในสถานพยาบาลหรือในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
 • ผู้ประกอบการ หรือพนักงานในธุรกิจการบริการ หรือผู้ออกแบบงานบริการในองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับงานบริการ
 • ผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานด้านการให้บริการ ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ ปวส.) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคมในปีที่จะเข้าศึกษา หรือ
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร/ โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับ Grade 10 – 11 (ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา) หรือในระดับ Year 11 – 12 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร/ โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ)
 5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/ อาชีพ

* อ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564

** วิทยาลัยพัฒนามหานคร ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้ให้ผู้สมัครติดตามการประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยในแต่ละรอบอีกครั้ง

กำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือน ธันวาคม – มิถุนายน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – พฤษภาคม

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน): มิถุนายน – กรกฎาคม

เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

อัตรานี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า ค่าชุดปฏิบัติการ รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่วิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด

งานรับเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทรศัพท์: 02 241 3500 ต่อ 5758 (ฝ่ายวิชาการ)

Email: imd@nmu.ac.th