นายอภิชัย หาญกล้า

นาย

อภิชัย หาญกล้า

Aphichai Hankla

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: aphichai@nmu.ac.th

  • ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลังศึกษา)
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • งานประสานงานโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานบริการวิชาการและประสานงานด้านการส่งเสริมคุณภาพวิชาการของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานกลั่นกรองและส่งเสริมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา