ผู้บริหาร

ผู้บริหาร วิทยาลัยพัฒนามหานคร

Executives of IMD

รศ. วันชัย มีชาติ

Assoc. Prof. Wanchai Meechat

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รศ. ดร. นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

รักษาการหัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

นายปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ