ผู้บริหาร

ผู้บริหาร วิทยาลัยพัฒนามหานคร

Executives of IMD

รศ.นพ. มนูธรรม มานวธงชัย

Assoc. Prof. Manutham Manavathongchai, M.D.

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ. ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี

Assoc. Prof. Maneerat Ongwandee, Ph.D.

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

นายปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ