ผู้บริหาร

ผู้บริหาร วิทยาลัยพัฒนามหานคร

Executives of IMD

ศ.ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์

Prof. Thares Srisatit, Ph.D.

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี

Assoc. Prof. Maneerat Ongwandee, Ph.D.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รักษาการหัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา

Pitsini Akarakosoldecha

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ