ผู้บริหาร

รศ. วันชัย มีชาติ

Assoc. Prof. Wanchai Meechat

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ.ดร. แสน กีรตินวนันท์

Asst. Prof. Saen Keeratinawanun, Ph.D.

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

รศ.ดร. นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

หัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

นายปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ