คณาจารย์

ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง
Department of Urban Administration and Management

รศ.ดร.นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

หัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

อ.วรัญญู เสนาสุ

Waranyoo Senasu, M.A.

ประธานหลักสูตร รป.บ. การบริหารและจัดการเมือง

รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี

Assoc. Prof. Maneerat Ongwandee, Ph.D.

ประธานหลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก

Asst. Prof. Chatpon Mongkalig, D.Eng.

อ.ดร.นิสากร นครเก่า

Nisakorn Nakornkao, Ph.D.

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ

ผศ.ดร.แสน กีรตินวนันท์

Asst. Prof. Saen Keeratinawanun, Ph.D.

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร