คณาจารย์

ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

Department of Urban Administration and Management

อ. เกริดา โคตรชารี

Querida Khotcharee, Ph.D. Candidate

(ลาศึกษาต่อ)

รศ.ดร. นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.