คณาจารย์

ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

Department of Urban Administration and Management

รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี

Assoc. Prof. Maneerat Ongwandee, Ph.D.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รักษาการหัวหน้าภาควิชา

ศ.ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์

Prof. Thares Srisatit, Ph.D.

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร. นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

ผศ.ดร. ชัชพล มงคลิก

Asst. Prof. Chatpon Mongkalig, D.Eng.

ผศ. วรพชร จันทร์ขันตี

Asst. Prof. Worapach Chankhanti, J.S.D. Candidate

อ. เกริดา โคตรชารี

Querida Khotcharee, Ph.D. Candidate

(ลาศึกษาต่อ)