รู้จักหลักสูตรของเรา

Explore Academic Programs

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
การบริหารจัดการเมือง

เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน อันเป็นรากฐานสำคัญแห่งมหานครและท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
การบริการธุรกิจการบิน

เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกทักษะจริงด้านการบริการธุรกิจการบินครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากสายการบินชั้นนำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาและจัดการเมือง

ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการเมืองอย่างครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อการเป็นผู้นำเมืองและท้องถิ่นแห่งโลกอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริการของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

Service of Institute of Metropolitan Development

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

รับบริการตรวจคุณภาพน้ำ

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

ระบบจองห้องประชุม

บริการยืมถุงผ้า

บริการยืมถุงผ้า

สำหรับบุคลากร และนักศึกษา

ร้องเรียน ติชม แนะนำ

ร้องเรียน ติชม แนะนำ

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

News & Announcement