อัตลักษณ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ใช้ตามสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ด้านบนของตราสัญลักษณ์ เป็นคำอักษรภาษาบาลี คำว่า “วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐา” แปลว่า “การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ”

ด้านล่างเป็นอักษรไทย คำว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

ที่มา: ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพัฒนามหานคร

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใช้ตามตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ)

ส่วนล่างของตราสัญลักษณ์ให้มีแถบสีน้ำเงินขลิบเหลือง ห้อยชายทั้งสองข้าง ในแถบมีอักษรไทย คําว่า “วิทยาลัยพัฒนามหานคร”

ที่มา: ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ตราสัญลักษณ์ประจำส่วนงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2561

ตราอัตลักษณ์วิทยาลัยพัฒนามหานคร

ตราสัญลักษณ์สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร

สีประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สีเขียวเข้ม
Dark Green

#063606
C 80 M 50 Y 91 K 63

R 6 G 54 B 6

สีประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

สีเขียวตองอ่อน
Chartreuse

#9EBE3B
C 44 M 8 Y 100 K 0

R 158 G 190 B 59

ครุยวิทยฐานะวิทยาลัยพัฒนามหานคร