อัตลักษณ์

ตรามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Navamindradhiraj University Emblem

ตราวิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD Official Emblem

ตราอัตลักษณ์วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD Identity Emblem

สีประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Color of Navamindradhiraj University

สีเขียวเข้ม
Dark Green

#063606
C 80 M 50 Y 91 K 63

R 6 G 54 B 6

สีประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

Color of IMD

สีเขียวตองอ่อน
Chartreuse

#9EBE3B
C 44 M 8 Y 100 K 0

R158 G 190 B 59

ครุยวิทยฐานะ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

Academic Gown of IMD