Urban Inclu-Creative Clouds

UIC คืออะไร?

ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต (Urban Inclu-Creative Clouds: UIC) คือ เครือข่ายนักวิชาการและนักปฏิบัติจากหลากหลายสาขาวิชาที่สนใจด้านการบริหารและจัดการเมืองที่เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าและกระจายตัวแบบหลวม ๆ ที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความรักในการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทรัพยากร เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของสังคมเมืองให้กลายเป็นเมืองที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusivity) กระตุ้นให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Creativity) เพื่อทำให้เมืองในอนาคตเป็นเมืองน่าอยู่ (Liveable city) สำหรับทุกคน

UIC กำลังทำอะไร?