นางสาวพิมพ์พิชชา ธรรมสุวรรณ์

นางสาว

พิมพ์พิชชา ธรรมสุวรรณ์

Pimpitcha Thamsuwan

ตำแหน่งงาน: นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2244 3500 ต่อ 5757
Email: pimpitcha.tha@nmu.ac.th

  • ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ประสานงานฝ่ายพัสดุ สำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานการจัดเตรียมงานต้อนรับการประชุม งานรับรองแขกของผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานของวิทยาลัยพัฒนามหานคร