นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร

นาย

พงศ์ดิศ ดิษยบุตร

Pongdit Disayabutra

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758
Email:pongdit@nmu.ac.th

  • บธ.ม. (การจัดการและบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานพัฒนาวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนามหานคร งานรวบรวมและจัดทำคลังความรู้
  • งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานคร