นายกฤษณะ เทศแจ่ม

นาย

กฤษณะ เทศแจ่ม

Kritsana Tedjam

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: kritsana.ted@nmu.ac.th

  • ESL (English as a Second Language) at Bucks County Community College ,USA
  • ค.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร
  • งานบริการการศึกษา
  • งานประกันคุณภาพหลักสูตร
  • งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
  • งานส่งเสริมวิชาการและงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย