นายกฤษณะ เทศแจ่ม

นาย

กฤษณะ เทศแจ่ม

Kritsana Tedjam

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: kritsana.ted@nmu.ac.th

  • E.S.L. (English as a Second Language), Bucks County Community College, U.S.A.
  • ค.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • งานบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • งานรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
  • งานประสานงานด้านระบบการจัดการศึกษาร่วมกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป