นางสุภาลิณี หัตถิยา

นาง

สุภาลิณี หัตถิยา

Supalinee Huttiya

ตำแหน่งงาน: นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: supalinee@nmu.ac.th

  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • งานบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัยพัฒนามหานคร เช่น จัดทำระเบียบ กฎ ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษา
  • งานสารบรรณของภาควิชาการบริหารและจัดการเมืองและฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานจัดการประชุมและรายงานการประชุมของภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร