นางสาวสาวิตรี เขียวภักดี

นางสาว

สาวิตรี เขียวภักดี

Sawitree Kheawpakdee

ตำแหน่งงาน: นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: sawitree.khe@nmu.ac.th

  • บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • งานกิจการนักศึกษาและงานพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • งานบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • งานทุนการศึกษาและงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี