นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร

นางสาว

พิไลวรรณ พุ่มขจร

Pilaiwan Phumkhajorn

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: pilaiwan@nmu.ac.th, sinesu1@hotmail.com

  • ค.ม. (วิธีวิทยาวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศษ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  1. งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  4. งานบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  5. งานรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
  6. งานประสานงานด้านระบบการจัดการศึกษาร่วมกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช