นางสาวสิริกาญจน์ ยอดเครือ

นางสาว

สิริกาญจน์ ยอดเครือ

Sirikarn Yotkrue

ตำแหน่งงาน: นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5762
Email: sirikarn@nmu.ac.th

  • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธนบุรี
  • งานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณของวิทยาลัยพัฒนามหานคร งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร (NMU eDocument)
  • งานควบคุมตารางการใช้ห้องประชุม งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
  • งานประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่บุคลากรวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานจัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพัฒนามหานคร และการประชุมอธิการบดีพบวิทยาลัยพัฒนามหานคร