นายชัยเวช น้อมสุระ

นาย

ชัยเวช น้อมสุระ

Chaivej Nomsura

ตำแหน่งงาน: นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น: –
ติดต่อ: ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5760
Email: chaivej@nmu.ac.th

  • ศศ.บ. (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
  • ทำหนังสือติดต่อกับหน่วยงานหรือส่วนงาน ทั้งในและนอกส่วนงาน