ติดต่อเรา

ติดต่อวิทยาลัยพัฒนามหานคร

Contact IMD

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อาคารนวมินทร์ 1 198 สามเสนซอย 13 ถนนสามเสน

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

  • 0 2241 3500 ต่อ 5760 (สำนักงานผู้อำนวยการ)
  • 0 2241 3500 ต่อ 5758 (ฝ่ายวิชาการ)

อีเมล: imd@nmu.ac.th 

ศูนย์รับเรื่องราว วิทยาลัยพัฒนามหานคร