ติดต่อเรา

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

198 สามเสน อาคารนวมินทร์ 1 ซอย 13 ถนนสามเสน

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

  • 02 167 2636 (สำนักงานผู้อำนวยการและโทรสาร)
  • 02 241 3500 ต่อ 5758 (ฝ่ายวิชาการ)
  • 02 241 3500 ต่อ 5760 (สำนักงานผู้อำนวยการ)
  • 096 313 8480 (โทรศัพท์มือถือ)

อีเมล: imd@nmu.ac.th