วิจัยและคลังความรู้

รายงานอาหารและของดีชุมชน รอบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติศาสตร์ชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บทเรียนการปรับตัวของ “เมือง” จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19