วิจัยและคลังความรู้

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน

รายงานประจำปีวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2564

รายงานอาหารและของดีชุมชน รอบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติศาสตร์ชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บทเรียนการปรับตัวของ “เมือง” จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19 หัวข้อ : 108 คำถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศกันโควิด - 19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19 หัวข้อ : การบริการทรัพยากรบุคคลในช่วงระบาดของเซื้อโควิด