คณะกรรมการประจำ วพม.

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

Committee Board of IMD

ศ.ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์

Prof. Thares Srisatit, Ph.D.

ผู้อำนวยการ

ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี

Assoc. Prof. Maneerat Ongwandee, Ph.D.

รองผู้อำนวยการ

กรรมการจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

รศ.ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

Assoc. Prof. Thavivongse Sriburi, Ph.D.

อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รศ.ดร. สกุล ห่อวโนทยาน

Assoc. Prof. Sakul Hovanotayan, D.Eng.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

Suwanna Jungrungreang

อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รศ.ดร. นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

อ.ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์

Jessadanan Wiangnon, Ph.D.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

อ. วรัญญู เสนาสุ

Waranyoo Senasu, M.A.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา

Pitsini Akarakosoldecha

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

เลขานุการ