คณะกรรมการประจำ วพม.

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

Committee Board of IMD

รศ.นพ. มนูธรรม มานวธงชัย

Assoc. Prof. Manutham Manavathongchai, M.D.

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

รศ.ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

Assoc. Prof. Thavivongse Sriburi, Ph.D.

อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อ. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

Kiraphat Khianthongkul, M.A.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร. ชุลีรัตน์ เจริญพร

Asst. Prof. Chuleerat Charoenporn, Ph.D.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

อ. วรัญญู เสนาสุ

Waranyoo Senasu, M.A.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

นายปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

เลขานุการ