คณะกรรมการประจำ วพม.

รศ. วันชัย มีชาติ

Assoc. Prof. Wanchai Meechat

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รศ.ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

Assoc. Prof. Thavivongse Sriburi, Ph.D.

อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รศ.ดร. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

Assoc. Prof. Jittisak Thammapornpilas, Ph.D.

รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร

Nuttapong Disayabutra

รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รศ.ดร.นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

หัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

อ. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

Kiraphat Khianthongkul, M.A.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร. ชุลีรัตน์ เจริญพร

Asst. Prof. Chuleerat Charoenporn, Ph.D.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

อ. วรัญญู เสนาสุ

Waranyoo Senasu, M.A.

อาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

นายปรานต์ ด้วงสงค์

Pran Duangsong

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

เลขานุการ