ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสน กีรตินวนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. แสน กีรตินวนันท์

Asst. Prof. Saen Keeratinawanun, Ph.D.

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร
ติดต่อ: ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: saen@nmu.ac.th, saenkeerati@gmail.com 

แสน กีรตินวนันท์ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านการปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านนโยบายสังคมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แสน กีรตินวนันท์ ตั้งแต่เกิดจนโต ใช้ชีวิตอยู่แต่ใจกลางเมืองตลอดชีวิตทั้งที่อยู่อาศัย การศึกษา การทำงาน ฯลฯ จึงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างกรุงเทพมหานครทุกมิติ และมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมจากวัดไทย พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร จึงเข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพอย่างถ่องแท้ตลอดระยะเวลา 30 ปีเป็นต้นมา รวมถึงได้ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองเสมอมา ซึ่งคงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

 • สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การเมืองการปกครอง
 • สวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
 • นโยบายสังคมและนโยบายสาธารณะ
 • เขตการค้าเสรี
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อาจารย์ ภาคการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง กลไกการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนเมืองกรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเกาะกลาง ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ ชุมชนคริสต์กุฎีจีน ชุมชนมุสลิมมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบในการพึ่งพาตนเองและความต้องการทางสวัสดิการชุมชนเมืองสำหรับผู้สูงอายุ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้เก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554: ศึกษาบทบาทพรรคการเมืองและพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง (รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ)
 • ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้เก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการลงประชามติและการเลือกตั้งหลังรัฐประหาร: ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและผลต่อการเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและชุมชนชนบท
 • แสน กีรตินวนันท์ และ สิริยา รัตนช่วย. (2563). กลไกขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนเมืองของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 33(1), 37 – 50.
 • แสน กีรตินวนันท์ และ สิริยา รัตนช่วย. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการกลไกการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนเมืองกรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเกาะกลาง ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ ชุมชนคริสต์กุฎีจีน ชุมชนมุสลิมมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • แสน กีรตินวนันท์ และ นภาพิตร ชวนิชย์. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการรูปแบบในการพึ่งพาตนเองและความต้องการทางสวัสดิการชุมชนเมืองสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
 • แสน กีรตินวนันท์. (2562). การพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้จิตสาธารณะ. วารสารการเมืองการปกครอง, 9(2), 184 – 199.
 • แสน กีรตินวนันท์ และ สิริยา รัตนช่วย. (2562). กลไกการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนเมืองกรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเกาะกลาง ชุมชนชาวจีนโบ๊เบ๊ ชุมชนคริสต์กุฎีจีน ชุมชนมุสลิมมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร., 7(5), 1253 – 1268.
 • แสน กีรตินวนันท์ และ เพชร รอดอารีย์. (2562). กลไกการสร้างความเข้มแข็งและความต้องการทางด้านสวัสดิการชุมชนเมืองสำหรับผู้สูงอายุ. ารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 14(2), 103 – 120.
 • แสน กีรตินวนันท์. (2559). ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(2), 370 – 384.
 • อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
 • วิทยากรพิเศษทางด้านสวัสดิการชุมชนและผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก และกรรมการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 จากสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2557)
 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2550 จากสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2550)

ระดับปริญญาตรี

 • 3030105 นโยบายสาธารณะ
 • 3030219 การจัดการความเสี่ยงของเมือง
 • 3030220 การฝึกปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงของเมือง
 • 3031201 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมือง
 • 5012102 มหานครศึกษา
 • 5012103 จิตสาธารณะและภาวะผู้นำ

ระดับปริญญาโท

 • 3081614 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาและจัดการเมือง
 • 3081651 การเมืองและนโยบายการพัฒนาเมือง