อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า

อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า

Nisakorn Nakornkao, Ph.D.

ติดต่อ: ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: nisakorn@nmu.ac.th

นิสากร นครเก่า ปัจจุบันเป็นอาจารย์และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 30 ปี

นิสากร นครเก่า สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโทด้านพัฒนาสังคมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.บ. (เลขานุการภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อุตสาหกรรมการบินและการบริการ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจการบิน
 • นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
 • นวัตกรรมองค์กร
 • รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด
 • Nisakorn Nakornkao. (2020). The impact of aviation business on global climate change. In Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management 2020 (pp. 345 – 352). Bangkok: Environmental Engineering Association of Thailand.
 • ผู้ตรวจสอบและรับรองผลสมรรถนะด้านวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • อาจารย์และวิทยากรพิเศษ เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา ธนาคาร และบริษัทเอกชน
 • จิตวิทยาบริการสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 • มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การป้องกันความปลอดภัยด้านการบิน
 • การบริการบนเครื่องบิน