รองศาสตราจารย์ ดร. นันทสารี สุขโต

รองศาสตราจารย์

ดร. นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร:

 • กรรมการผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

ติดต่อ: ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: nuntasaree@nmu.ac.th

นันทสารี สุขโต สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of South Australia เมืองแอดิเลด (Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Murray State University มลรัฐเคนทักกี (Kentucky) ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านการตลาดระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานกับบริษัทชวาร์สคอฟ เฮงเค็ล ประเทศไทย (Schwarzkopf Profession, Henkel Thailand) ในตำแหน่ง Brand Manager ก่อนที่จะก้าวสู่อาชีพนักวิชาการ

นันทสารี สุขโต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสนใจด้านการวิจัย ได้แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้ประกอบการ และการตลาด เน้นด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง งานอดิเรกชื่นชอบการทำอาหาร ออกกำลังกาย ชมสารคดีนานาชาติ ซีรีส์ละครนานาชาติ

 • D.B.A. (Business Administration) University of South Australia, Australia
 • M.B.A. (Business Administration) Murray State University, U.S.A.
 • บธ.บ. (การตลาดระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การตลาด
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การตลาดท่องเที่ยว
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ผู้ประกอบการ
 • อาจารย์พิเศษรับเชิญสาขาการตลาดระหว่างประเทศและสาขาการจัดการการท่องเที่ยวโดยได้รับเชิญจาก Department of Tourism and Travel Management, Da-Yeh University, Taiwan
 • นักวิชาการรับเชิญสาขาวิชาผู้ประกอบการโดยได้รับเชิญจาก Entrepreneurship, Innovation and Commercialisation Center (ECIC), The University of Adelaide, Australia
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ชวาร์สคอฟ เฮงเค็ล ประเทศไทย
 • Sukato, N. (2016). The Qualitative Study of Small-sized Hotels in Thailand. FEU Academic Review, 10(2), 114 – 129.
 • Sukato, N. and Lin, T. C. (2016). Business Performance and Innovation in the Hotel Industry: A Case of Small and Medium Enterprises. Suthiparithat Journal, 30(93), 208 – 220.
 • Sukato, N. (2014). How Does Market Orientation Enhance Service Performance? The Case of Healthcare Industry. Sasin Journal of Management, 19(1), 85 – 97.
 • Kim, S., Sukato, N., Sangpikul, A. and Hwang, J. (2013). Lessons from Thai International Medical Tourism: Its Market Analysis, Barriers and Solutions. International Journal of Tourism Sciences, 13(2), 148 – 174.
 • Sukato, N. (2010). Attitudes and Self-image of Thai Metrosexuals Toward Clothing Buying Behaviour. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 30(2), 1 – 15.
 • ผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
 • ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ DPU Talent Program (DPU-TP) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 และ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2557 – 2558)
 • ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. 2548 – 2552) 
 • หลักธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค