รองศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต

Assoc. Prof. Nuntasaree Sukato, D.B.A.

ติดต่อ: ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: nuntasaree@nmu.ac.th

นันทสารี สุขโต สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of South Australia เมืองแอดิเลด (Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Murray State University มลรัฐเคนทักกี (Kentucky) ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านการตลาดระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานกับบริษัทชวาร์สคอฟ เฮงเค็ล ประเทศไทย (Schwarzkopf Profession, Henkel Thailand) ในตำแหน่ง Brand Manager ก่อนที่จะก้าวสู่อาชีพนักวิชาการ

นันทสารี สุขโต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมืองประจำที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสนใจด้านการวิจัย ได้แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้ประกอบการ และการตลาด เน้นด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดการท่องเที่ยว งานอดิเรกชื่นชอบการทำอาหาร ออกกำลังกาย ชมสารคดีนานาชาติ ซีรีส์ละครนานาชาติ

 • D.B.A. (Business Administration) University of South Australia, Australia
 • M.B.A. (Business Administration) Murray State University, U.S.A.
 • บธ.บ. (การตลาดระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การตลาด
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การตลาดท่องเที่ยว
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ผู้ประกอบการ
 • อาจารย์พิเศษรับเชิญสาขาการตลาดระหว่างประเทศและสาขาการจัดการการท่องเที่ยว Department of Tourism and Travel Management, Da-Yeh University, Taiwan
 • นักวิชาการรับเชิญสาขาวิชาผู้ประกอบการโดยได้รับเชิญจาก Entrepreneurship, Innovation and Commercialisation Center (ECIC), The University of Adelaide, Australia
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ชวาร์สคอฟ เฮงเค็ล ประเทศไทย
 • Sukato, N. & Terason, S. (2021). ‘Innovativeness in the Chinese hotel industry as affected by social networking site behavior and customer orientation’, Asia-Pacific Social Science Review, pp. 75-89.
 • Sukato, N. (2016). The qualitative study of small-sized hotels in Thailand. FEU Academic Review, 10(2), 114 – 129.
 • Sukato, N. and Lin, T. C. (2016). Business performance and innovation in the hotel industry: A case of small and medium enterprises. Suthiparithat Journal, 30(93), 208 – 220.
 • Sukato, N. (2014). How does market orientation enhance service performance? The case of healthcare industry. Sasin Journal of Management, 19(1), 85 – 97.
 • นันทสารี สุขโต. (2557). การตลาดระดับโลก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • Kim, S., Sukato, N., Sangpikul, A. and Hwang, J. (2013). Lessons from Thai international medical tourism: Its market analysis, barriers and solutions. International Journal of Tourism Sciences, 13(2), 148 – 174.
 • นันทสารี สุขโต และคณะ. (2555). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
 • Sukato, N. (2010). Attitudes and self-image of Thai metrosexuals toward clothing buying behaviour. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 30(2), 1 – 15.
 • ผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (พ.ศ. 2561 – 2565)
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
 • ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ DPU Talent Program (DPU-TP) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 และ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2557 – 2558)
 • ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. 2548 – 2552) 

ระดับปริญญาตรี

 • 3000106 ผู้ประกอบการสมัยใหม่
 • 3030217 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • 3030218 การฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ระดับปริญญาโท

 • 3081644 การสร้างแบรนด์เมือง
 • 3081613 เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค