อาจารย์ นฤมล นิ่มนวล

อาจารย์ นฤมล นิ่มนวล

Narumon Nimnuan, M.A.

ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: narumon.nim@nmu.ac.th

นฤมล นิ่มนวล เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการพัฒนา รวมถึงด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมือง เคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นนักวิจัย ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองและการสร้างความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษาของไทย เคยเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์สอนเกี่ยวกับการเมืองและการพัฒนาเมืองในเอเชียและยุโรป นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมือง นักวิชาการ และนักศึกษาชาวต่างชาติ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง และการศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว (Green Political Economy) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

นฤมล นิ่มนวล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยเรียนปริญญาตรีเป็นเด็กค่าย ทำค่ายอาสาพัฒนาชนบทตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 เวลาว่างชอบเรียนภาษาต่างประเทศ (นอกจากภาษาอังกฤษ) คือ ภาษาสเปน และเมียนมา รักในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาวัฒนธรรม และเดินป่าศึกษาธรรมชาติ แต่ถ้าไม่มีเวลาเที่ยว ขอแค่ได้หยิบกีตาร์มานั่งดีดนั่งเกาพร้อมกับฮัมเพลงไปเบา ๆ หรือนั่งวาดรูปเล่น แค่นี้ก็สุขใจ

 • ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.บ. (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การเมืองการปกครองไทย
 • การเมืองในระบบการศึกษา
 • ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
 • การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
 • การปกครองท้องถิ่น
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • นักวิจัย ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • เจ้าหน้าที่บริหารโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและโครงการหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นฤมล นิ่มนวล. (2563). การสร้างภาวะครองอำนาจนำในระบบการศึกษาไทยผ่านเนื้อหาแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2503 – 2551. รัฐศาสตร์สาร, 41(1), 92 – 131.
 • นฤมล นิ่มนวล. (2563). ภาพสะท้อนความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยในหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาของไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • นฤมล นิ่มนวล. (2560). การเมืองในแบบเรียน. ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2560 (NIGRC 2017) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (น. 1430 – 1441). ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • ทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2564 – 2567)
 • รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2560 (NIGRC 2017) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2560)
 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2559)
 • รางวัลรัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ ปีการศึกษา 2549 – 2551 (พ.ศ. 2549 – 2551)

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3030102 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
 • 3030104 ความรู้พื้นฐานทางการปกครองท้องถิ่น
 • 3030106 การเมืองการปกครองไทย
 • 3030108 ความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • 3030113 วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • 3031102 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031108 สัมมนาทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031109 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031110 สัมมนานครศึกษา