อาจารย์ จริยา หีบจันทร์ตรี

อาจารย์ จริยา หีบจันทร์ตรี

Jariya Heepjantree, Ph.D. Student

ติดต่อ: ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: jariya.heb@nmu.ac.th

จริยา หีบจันทร์ตรี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เคยมีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายปฏิบัติการบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มากกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมที่ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอนมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาการจัดการธุรกิจการบินและการบริการธุรกิจการบินมากกว่า 6 ปี

จริยา หีบจันทร์ตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระด้บ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาเอก ปรด. พัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)
  • บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กำลังศึกษา)
  • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์พิเศษ บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด ในกำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • เลขานุการ ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)