อาจารย์ จริยา หีบจันทร์ตรี

อาจารย์

จริยา หีบจันทร์ตรี

Jariya Heepjantree, Ph.D. Candidate

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: –
ติดต่อ: ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: jariya.heb@nmu.ac.th

จริยา หีบจันทร์ตรี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เคยมีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายปฏิบัติการบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มากกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมที่ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอนมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาการจัดการธุรกิจการบินและการบริการธุรกิจการบินมากกว่า 6 ปี

จริยา หีบจันทร์ตรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านภาษาฝรั่งเศส จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการการจัดการ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)
  • บธ.ม. (วิทยาการการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กำลังศึกษา)
  • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์พิเศษ บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด ในกำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • เลขานุการ ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)