อาจารย์ สาธิต ศรีสถิตย์

อาจารย์ สาธิต ศรีสถิตย์

Sathith Sreesathith, D.S.A.

ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: sathith@nmu.ac.th

สาธิต ศรีสถิตย์ เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร สนใจในเรื่องของการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองให้ยั่งยืนและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ เคยมีประสบการณ์ในด้านการวางแผนพัฒนาเมืองร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย เวียดนาม และฝรั่งเศส

สาธิต ศรีสถิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมและโครงการพัฒนาเมืองจากโรงเรียนเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมแห่งชาติ ปารีส-แบลวิลล์ (Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris-Belleville) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากที่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเมือง ผู้คน สังคม และวัฒนธรรม สั่งสมประสบการณ์หลายปีด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปในหลากหลายประเทศ ทั้งในเอเชียและยุโรป เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทในแต่ละเมือง ถ้ามีเวลาว่างจะชอบเดินเล่น ซึมซับบรรยากาศภายในเมือง ท่องเที่ยวไปยังสถานที่แปลกใหม่ และวาดรูปสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยแรงบันดาลใจ

 • D.S.A. (Architecture and Urban Project) Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris-Belleville, France
 • ผ.บ. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
 • การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
 • การวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ผู้ช่วยสถาปนิกและสถาปนิกผังเมือง บริษัท อาร์เต้ ชาร์ป็องติเยร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ผู้ช่วยสถาปนิกผังเมือง สำนักผังเมือง เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • Sreesathith, S. and Wiangnon J. (2020). Characteristics and Forms of Urban Sprawl for Mitigating Environmental Impact: Hanoi, Vietnam. In The Processing of 19th National Environmental Conference (pp. 420 – 427). Bangkok: Environmental Engineering Association of Thailand.
 • Wiangnon, J., Sreesathith, S. and Popradit, A. (2020). Environmental Impact of Solid Waste Generated from Land Use Change in Highland Tourism: A Case Study of Pai District, Mae Hong Son Province. Thai Environmental Engineering Journal, 34(1), 67 – 77.
 • Wiangnon, J. and Sreesathith, S. (2020). The Attitude of Tourist Towards Municipal Solid Waste Management Problems from Highland Touristic: A Case Study of Pai District, Mae Hong Son Province. In The Proceedings of 5th National Conference Valaya Alongkorn Rajabhat University (pp. 226 – 233). Pathum Thani: Valaya Alongkorn Rajabhat University.
 • ธเรศ ศรีสถิตย์, เจษฎานันท์ เวียงนนท์ และ สาธิต ศรีสถิตย์. (2563). ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง. วิศวกรรมสาร, 73(1), 49 – 64.
 • Wiangnon, J. and Sreesathith, S. (2019). Apply of Waste to Resource and Urban Development in the Highland Touristic Area: A Case Study of Pai Walking Street. In The Proceeding of 31st Environment Technology Conference (pp. 77 – 84). Bangkok: Environmental Engineering Association of Thailand.

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3031105 การวางแผนและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
 • 3031106 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานเมืองและการเคลื่อนที่เมือง
 • 3031107 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน
 • 3031108 สัมมนาทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031109 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031110 สัมมนานครศึกษา
 • 3032109 การวางแผนภาคและเมือง
 • 3032115 การสำรวจเมือง

ระดับปริญญาโท

 • 3081611 การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง
 • 3081661 หลักการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง