อาจารย์ สาธิต ศรีสถิตย์

อาจารย์

สาธิต ศรีสถิตย์

Sathith Sreesathith, D.S.A.

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร:
ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: sathith@nmu.ac.th

สาธิต ศรีสถิตย์ เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร สนใจในเรื่องของการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองให้ยั่งยืนและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ เคยมีประสบการณ์ในด้านการวางแผนพัฒนาเมืองร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย เวียดนาม และฝรั่งเศส

สาธิต ศรีสถิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมและโครงการพัฒนาเมืองจากโรงเรียนเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมแห่งชาติ ปารีส-แบลวิลล์ (Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris-Belleville) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากที่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเมือง ผู้คน สังคม และวัฒนธรรม สั่งสมประสบการณ์หลายปีด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปในหลากหลายประเทศ ทั้งในเอเชียและยุโรป เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทในแต่ละเมือง ถ้ามีเวลาว่างจะชอบเดินเล่น ซึมซับบรรยากาศภายในเมือง ท่องเที่ยวไปยังสถานที่แปลกใหม่ และวาดรูปสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยแรงบันดาลใจ

 • D.S.A. (Architecture and Urban Project) Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris-Belleville, France
 • ผ.บ. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
 • การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
 • การวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ผู้ช่วยสถาปนิกและสถาปนิกผังเมือง บริษัท อาร์เต้ ชาร์ป็องติเยร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ผู้ช่วยสถาปนิกผังเมือง สำนักผังเมือง เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3031305 การวางแผนและออกแบบเมืองอย่างยั่งยืน
 • 3031306 การฝึกปฏิบัติการวางแผนและออกแบบเมืองอย่างยั่งยืน
 • 3031313 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • 3031314 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • 3031315 เทคโนโลยีและการคมนาคมในอนาคต
 • 3031316 การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีและการคมนาคม

ระดับปริญญาโท

 • 3081611 การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง
 • 3081661 หลักการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง