อาจารย์ ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์

อาจารย์

ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์

Jessadanan Wiangnon, Ph.D.


ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร:

ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email:


เจษฎานันท์ เวียงนนท์

เจษฎานันท์ เวียงนนท์


ประวัติการศึกษา
  •  

ความสนใจทางวิชาการ
  •  

ประสบการณ์สำคัญ
  •  

ผลงานวิชาการสำคัญ
  •  

งานอื่น ๆ
  •  

รางวัลและเกียรติยศ
  •  

รายวิชาที่สอน
  •