อาจารย์ ดร.เจษฎานันท์ เวียงนนท์

อาจารย์ ดร.เจษฎานันท์ เวียงนนท์

Jessadanan Wiangnon, Ph.D.

ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: jessadanan@nmu.ac.th, jessadanan.wn@gmail.com

เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน

เจษฎานันท์ เวียงนนท์ ทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนเรื่องระบบการจัดการมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะระบบนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เมืองทุกระดับในทุกยุคทุกสมัย การสร้างองค์ความรู้และการเพิ่มศักยภาพการจัดการด้านมลพิษถือเป็นกุญแจหนึ่งในการพัฒนาเมือง และเป็นบทบาทหนึ่งที่พลเมืองจะได้แสดงการมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ อย่างบูรณาการ โดยมีความเชื่อว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของสังคม ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเมือง และการขับเคลื่อนเมืองคือหน้าที่ของทุกคน

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ออกแบบระบบการจัดการขยะเชิงพื้นที่
 • แบบจำลองและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะ
 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการขยะ
 • กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 • การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการขยะ
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ แสน กีรตินวนันท์ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ และอิงเดือน แสงเงิน (2566). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จด้านการจัดการขยะของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการพยาบาล. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (อยู่ในกระบวนการปรับแก้)
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ สาธิต ศรีสถิตย์ และภรณ์ดรัลรัตน์ สุชามาลาวงษ์ (2566). Analysis of microplastics pollution in city canal: a case study of Khlong Lad phrao, Bangkok. Thai Environmental Engineering Journal (อยู่ในกระบวนการปรับแก้)
 • อัครราช ปาลาศ และ เจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2565). การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65 พ.ศ. 2565 กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • อิงเดือน แสงเงิน และ เจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2565). ปัญหาการจัดการขยะในสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและทัศนคติต่อการจัดการขยะกรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65 พ.ศ. 2565 กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • รุจิรัตน์ เนื้อนุ่ม และเจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2565). ทัศนคติและรูปแบบการรับรู้ข้อมูลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถาบันการศึกษาที่มีหอพัก กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65 พ.ศ. 2565 กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • Ananya Popradit, Jessadanan Wiangnon, Pattama Jitrabiab and Nisa Pakvilai (2022). Organic Fertilizer Application using Leaf Waste According to Maejo Engineering Method 1. Thai Environmental Engineering Journal Vol. 36 No. 3 (2022) : 47-54.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ และ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ (2565). การถอดบทเรียนการประยุกต์งานวิจัยเพื่อการจัดการขยะชุมชนโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนท่องเที่ยว กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • พรหมมินทร์ กงมนต์ และเจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2564). การประเมินความจำเป็นในการตอบโต้สารเคมีและวสัตถุอันตรายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กรณีศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • ปารวี รัตนคาม และ เจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2564). การสำรวจสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมืองเพื่อการจัดทำระบบการจัดการขยะ กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • ยุทธนา นาคหกวิค อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ นิสา พักตร์วิไล เจษฎานันท์ เวียงนนท์ และอริชัย วรรณศิริ (2564). รูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมหลังการหยุดใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสทของแหล่งเกษตรกรรมในเขตกิจกรรมพิเศษอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคํา วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น( Journal of Legal Entity Management and Local Innovation) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2564).
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ สุทธิชาน์ นิลฤทธ์ และปธานิน แสงอรุณ (2564). การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากแหล่งกำเนิดขยะของเมืองท่องเที่ยวในหุบเขาและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รายงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • พิมพา จันทรประสิทธิ์ และ เจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2564). การสำรวจพฤติกรรมที่ผลต่อการเกิดขยะในองค์กรด้านการศึกษา กรณีศึกษาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • Jessadanan Wiangnon, Sathit Srisatit, Ananya Popradit and Pathanin Sangaroon (2020). Environmental impact of solid waste generated from land use change in highland tourism : a case study of Pai district, Mae Hong Son province. Thai Environmental Engineering Journal Vol. 34 No. 1 (2020) : 67-77.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ และคณะ(2563). ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาด้านการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี.
 • วิทยา ภัทรเมธากุล อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ นิสา ภักต์วิไล และ เจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2563). การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวในประเทศไทย รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
 • สาธิต ศรีสถิตย์ และ เจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2563). ลักษณะและรูปแบบการขยายตัวของเมืองเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Characteristics and Forms of Urban Sprawl for Mitigating Environmental Impact : Hanoi, Vietnam) รายงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ และสาธิต ศรีสถิตย์ (2562). การประยุกต์แนวความคิด Waste to Resource และการวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการขยะจากการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ถนนคนเดินปาย. ใน รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62 พ.ศ. 2562 กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • ธเรศ ศรีสถิตย์ สาธิต ศรีสถิตย์ และเจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2563). ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง. วารสารวิศวกรรมสาร, 73(1), 49 – 63.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ สาธิต ศรีสถิตย์ ธเรศ ศรีสถิตย์ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ และปธานิน แสงอรุณ. (2563). ทัศนคติของประชาชนในชุมชนเขตเมืองที่มีต่อสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้าข่ายเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 กรณีศึกษาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 13(3), กันยายน 60 – 66.
 • วิทยากรพิเศษทางด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก และกรรมการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยต่าง ๆ ทางด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • บรรณาธิการ พัฒนามหานครสาร (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)
 • ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเสีย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3031202 การจัดการน้ำ
 • 3031420 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
 • 3031421 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

ระดับปริญญาโท

 • 3081615 ห้องวิจัย