อาจารย์ ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์

อาจารย์

ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์

Jessadanan Wiangnon, Ph.D.

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร:
ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: jessadanan@nmu.ac.th, jessadanan.wn@gmail.com

เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน

เจษฎานันท์ เวียงนนท์ ทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนเรื่องระบบการจัดการมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะระบบนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เมืองทุกระดับในทุกยุคทุกสมัย การสร้างองค์ความรู้และการเพิ่มศักยภาพการจัดการด้านมลพิษถือเป็นกุญแจหนึ่งในการพัฒนาเมือง และเป็นบทบาทหนึ่งที่พลเมืองจะได้แสดงการมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ อย่างบูรณาการ โดยมีความเชื่อว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของสังคม ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเมือง และการขับเคลื่อนเมืองคือหน้าที่ของทุกคน

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ออกแบบระบบการจัดการขยะเชิงพื้นที่
 • แบบจำลองและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะ
 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการขยะ
 • กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 • การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการขยะ
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์ และคณะ. (2563). ทัศนคติของประชาชนในชุมชนเขตเมืองที่มีต่อสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้าข่ายเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 กรณีศึกษา ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 13(3), 60 – 66.
 • Jessadanan Wiangnon. (2020). Environmental impact of solid wastes generated from land use change in highland tourism: A case study of Pai District, Mae Hong Son Province. Thai Environmental Engineering Journal, 34(1), 67 – 77.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์. (2563). ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง. วารสารวิศวกรรมสาร, 73(1), 49 – 63.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์. (2563). ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อปัญหาด้านการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 (น. 226 – 233). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์. (2562). การประยุกต์แนวความคิด Waste to Resource และการวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการขยะจากการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ถนนคนเดินปาย. ใน รายงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62 พ.ศ. 2562 (น. 203 – 210). กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
 • Wiangnon, J., Srisatit, T. and Popradit, A. (2019). Affected factors for Solid Waste Management (SWM) in the upstream of watershed and touristic area using Analytic Hierarchy Process (AHP): A case study of Pai District, Mae Hong Son Province, Thailand. Journal of Environmental Management and Tourism, 3(35), 563 – 574.
 • เจษฎานันท์ เวียงนนท์, ธเรศ ศรีสถิตย์ และ อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์. (2561). ทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการขยะของแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 11(2), 101 – 109.
 • วิทยากรพิเศษทางด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก และกรรมการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยต่าง ๆ ทางด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • บรรณาธิการ พัฒนามหานครสาร (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)
 • ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเสีย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3031202 การจัดการน้ำ
 • 3031420 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
 • 3031421 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

ระดับปริญญาโท

 • 3081615 ห้องวิจัย