อาจารย์ เกริดา โคตรชารี

อาจารย์

เกริดา โคตรชารี

Querida Khotcharee, Ph.D. Candidate

(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: –
ติดต่อ: อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: querida@nmu.ac.th

เกริดา โคตรชารี เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร ที่มีความหลงใหลต่อชีวิตผู้คนที่อยู่อาศัยในเมือง จากความหลงใหลนำไปสู่ความสงสัยอย่างจริงจัง จึงได้กระโดดข้ามจากการเข้าใจเมืองผ่านมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ไปมองพฤติกรรมของคนผ่านแว่นของนิเทศศาสตร์ เมื่อความสงสัยของเด็กต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแน่น ๆ อย่างกรุงเทพฯ ยังคงไม่จางหาย เลยกระโดดก้าวใหญ่กว่าเดิมไปคลุกคลีกับวงการที่อยู่อาศัย พ่วงท้ายด้วยการพัฒนาเมือง เกริดาจึงเริ่มเห็นว่า “เมืองคือผู้คน” และหวังว่าการสอนกับงานวิจัยของตัวเองจะทำให้คนในเมืองมีที่อยู่อาศัยที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

เกริดา โคตรชารี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงการวางแผนภาคและเมืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาต่อที่ Erasmus University Rotterdam ที่มีเพื่อนร่วมชั้นมาจากแทบทุกทวีปในโลก ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเครื่องมือในการพัฒนาเมืองจากมุมมองใหม่ ๆ เกริดาจึงเคารพในความหลากหลายและข้อจำกัดในการพัฒนา ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Urban Science ที่ Meijo University ประเทศญี่ปุ่น เวลาว่างชอบปั่นจักรยานไปสำรวจย่านที่อยู่อาศัยและถนนหนทาง

 • Ph.D. (Urban Science) Meijo University, Japan (กำลังศึกษา)
 • M.Sc. (Urban Management and Development) Erasmus University Rotterdam, Netherlands
 • ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์เมือง
 • การพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัย
 • การบริหารจัดการเมือง
 • การบริหารจัดการที่ดินเมือง
 • การวางแผนและนโยบายเมือง
 • การสื่อสารความเสี่ยง
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยและผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยนักวิจัยและวิทยากร ภาควิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทีมสนับสนุนการค้า ฝ่ายค้าปลีกสมัยใหม่ ข้าวตราฉัตร ซี.พี. กรุ๊ป
 • กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานมหานครกรุงเทพกับปฏิญญาสากลด้านที่อยู่อาศัย Habitat III: กรณีศึกษา พื้นที่เมืองธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มนต์ธัช มะกล่ำทอง. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดพื้นที่สำหรับอาหารหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาพื้นที่แนวรถไฟฟ้าในเขตราชเทวี และเขตพญาไท. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
 • ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2560). Urban Think-Tank: Think Different, Now and Then. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2560). Film and the City: A Perspective of City Through Film. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สมิทธิ์ บุญชุติมา และ เกริดา โคตรชารี. (2559). การสื่อสารความเสี่ยง. นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่.
 • กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ และคณะ. (2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาการในการดำเนินงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชุมชนและที่อยู่อาศัยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ผู้รับทุนโครงการ Meijo University Scholarship Awarded for Doctoral Scholarship Program for Asian University Faculty (พ.ศ. 2563)
 • เข้ารอบสุดท้ายโครงการ “the Startup in Residence Programme” จัดโดยเทศบาลกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในเมืองเสนอโครงการและรับงบประมาณจริงจากเมือง และทำงานร่วมกับเมืองเพื่อพัฒนาย่านที่กำหนด (พ.ศ. 2560)
 • ผู้รับทุนโครงการ The Netherlands Fellowship Programme (NFP) Scholarship Awarded for the International Course Programme in Urban Management and Development (2559) จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ (พ.ศ. 2559)
 • ผู้รับทุนโครงการ “ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์” กลุ่มหัวข้อการวิจัย การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านที่อยู่อาศัยของตะวันตกสู่อัตลักษณ์ชุมชนไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (พ.ศ. 2559)