อาจารย์ วรัญญู เสนาสุ

อาจารย์

วรัญญู เสนาสุ

Waranyoo Senasu, M.A.

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร:

 • ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
 • กรรมการผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

ติดต่อ: ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: waranyoo@nmu.ac.th

วรัญญู เสนาสุ สนใจเรื่อง “เมือง” อย่างจริงจังจากการที่ชอบออกเดินทางสำรวจความเป็นไปของเมืองและผู้คน ก่อนหน้าที่จะมาทำงานวิชาการอย่างเต็มตัว วรัญญู มีประสบการณ์การทำงานภาครัฐ ทำงานวิจัย และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรมาหลายแห่ง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งคลุกคลีกับ “ท้องถิ่นและเมือง” หลายแห่ง และเคยร่วมงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วรัญญู เสนาสุ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและกระบวนการทางนโยบาย ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและกิจการสาธารณะ รวมไปถึงความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและมหานคร นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับกลไกการกำกับดูแลกิจการสาธารณะ หลงใหลในความซับซ้อนของเมืองและผู้คน ในเวลาว่างชอบท่องเที่ยวและเดินป่า

 • ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.บ. (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การเมืองกับการพัฒนาเมือง
 • กลไกการกำกับดูแลกิจการสาธารณะ
 • นโยบายสาธารณะ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์มหานคร
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 • นักวิจัย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, วรัญญู เสนาสุ และ จักรกฤษ กมุทมาศ. (2564). นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสถาบันระหว่างหน่วยงานของรัฐ. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 34(1), 192 – 205.
 • นนท์ นุชหมอน และ วรัญญู เสนาสุ. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานรากโดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระดับมหภาค). กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
 • เอกชัย สุมาลี, ชัยวุฒิ ตันไชย, วรัญญู เสนาสุ และ เทียนธวัช ศรีใจงาม (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะยั่งยืน ระยะที่ 2. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2559). คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่งของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. นนทบุรี: บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด.
 • วรัญญู เสนาสุ. (2556). การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ชุดหนังสือ การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เป็นไท.
 • กรรมการผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
 • นักวิจัยโครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิของกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ของกรุงเทพมหานคร โดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (สยป.) (พ.ศ. 2561 – 2562)
 • ที่ปรึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของเทศบาลนครยะลา (พ.ศ. 2562)
 • ที่ปรึกษา ในโครงการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรตามนโยบายการบริหารงาน Smart City ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 • รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2560 (NIGRC 2017) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2560)
 • ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเภทบทความวิชาการ) ปีการศึกษา 2552 (พ.ศ. 2552)
 • รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (พ.ศ. 2552)
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษาประเทศไทย โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (พ.ศ. 2552)
 • รางวัลรัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ ปีการศึกษา 2551 – 2552 (พ.ศ. 2551 – 2552)

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3030101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง
 • 3030102 การเมืองการปกครองของไทย
 • 3030104 การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
 • 3030209 การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเมือง
 • 3030210 การฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเมือง
 • 3030215 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 3030216 การฝึกปฏิบัติยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระดับปริญญาโท

 • 3081612 นโยบายสาธารณะ องค์กร และกฎหมายในการพัฒนาและบริหารเมือง