ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล มงคลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล มงคลิก

Asst. Prof. Chatpon Mongkalig, D.Eng.

ติดต่อ: ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: chatpon@nmu.ac.th, chatpon@yahoo.com

ชัชพล มงคลิก เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิศวกรรมโลจิสติกส์ การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต การจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า และการจัดการวิศวกรรม

ชัชพล มงคลิก สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ประเทศไทย

 • D.Eng. (Industrial Engineering and Management) Asian Institute of Technology, Thailand
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • โลจิสติกส์ทางการแพทย์
 • การควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง
 • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต
 • การจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
 • การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • การจัดการวิศวกรรม
 • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้จัดการโครงการ GEF UNIDO Cleantech (Clean Technology) Promotion Programme for SMEs in Thailand, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปิยพร ผลชีวิน, ชัยพร วงศ์พิศาล และ ชัชพล มงคลิก. (2562). การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตสำหรับปัญหาระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี. ใน Proceedings of The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology (น. 560 – 566). ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์.
 • นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ และ ชัชพล มงคลิก. (2559). การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับคลังกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 9(1), 22 – 33.
 • ชัชพล มงคลิก. (2559). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อลดของเสียสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า. ใน Proceedings of IE Network 2016 Conference, Local Industrial Innovations for Global Community (น. 892 – 896). กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ชัชพล มงคลิก. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมด้วยการจัดตารางการผลิตแบบหลายวัตถุประสงค์: กรณีศึกษาโรงงานแผ่นฟิล์มพลาสติก. ใน Proceedings of IE Network 2016 Conference, Local Industrial Innovations for Global Community (น. 1539 – 1543). กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ชัชพล มงคลิก. (2559). การเตรียมความพร้อมในการนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) มาใช้และการตัดสินใจเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. ใน Proceedings of IE Network 2016 Conference, Local Industrial Innovations for Global Community (น. 1544 – 1550). กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ชัชพล มงคลิก. (2558). แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
 • ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 (น. 46 – 56). สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 • ชัชพล มงคลิก. (2548). การประมาณการเงินลงทุนสำหรับการจัดตั้ง Thailand Recycling Center (TRC). ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 (น. 505 – 517). สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 • ชัชพล มงคลิก. (2548). การวางแผนและควบคุมวัสดุในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำและห้องครัวจากเหล็กสเตนเลส. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 (น. 505 – 517). สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 • ชัชพล มงคลิก. (2547). การพัฒนาระบบการจัดตารางการผลิตแบบโต้ตอบสำหรับโรงงานฉีดพลาสติก. ใน Proceedings of IE Network 2004 Conference, Nanotechnology – Competitiveness for Thai Industry (น. 611 – 619). กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • รางวัลหัวหน้าศูนย์วิจัยดีเด่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2560)
 • ประกาศนียบัตรจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลไทย (The Royal Thai Government Fellowship)
 • ได้รับการประเมินวิทยานิพนธ์ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ระดับดีมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี Mitsubishi Electric Thailand สำหรับนักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาสูงสุด อันดับ 1 และ อันดับ 2 ของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • 3030208 การบริหารโครงการ

ระดับปริญญาโท

 • 3081614 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาและจัดการเมือง