อาจารย์ กฤติน ดิ่งแก้ว

อาจารย์ กฤติน ดิ่งแก้ว

Krithin Dingkaew, Ph.D Student

ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: krithin@nmu.ac.th

กฤติน ดิ่งแก้ว ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการที่มีภารกิจหลากหลาย มีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานในองค์กรภาครัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาการทั้งในมิติของประวัติศาสตร์ สังคม และกฎหมาย

กฤติน ดิ่งแก้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย และเมื่อเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยเป็นความรู้ที่ต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน จึงได้สนใจศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านไทยคดีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อนจะพัฒนาทักษะทางวิชาการขณะศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าปฏิบัติงานในกรมชลประทาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบงานกฎหมาย มาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐและบุคลากรภาครัฐทุกประเภท และเมื่อพบว่างานวิชาการยังเป็นพรมแดนที่ท้าทาย ตลอดเวลาที่ยังรับราชการอยู่จึงได้ค้นคว้าและเรียบเรียงผลงานทางวิชาการในประเด็นที่สนใจและในวิธีการสื่อสารที่ถนัด ควบคู่ไปกับการใช้เวลาว่างในการมองความเป็นไปของชุมชนและเมือง ชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ถ่ายภาพบรรยากาศและผู้คนในสถานที่และเวลาที่ต่างกันไป

 • น.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)
 • น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • การจัดระเบียบบริหารองค์กรของรัฐ
 • การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
 • การอุดมศึกษา
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 • นิติกร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สุรพล นิติไกรพจน์ และ กฤติน ดิ่งแก้ว. (2559). มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • กฤติน ดิ่งแก้ว. (2563). กฎหมายมหาวิทยาลัยไทย: แบบ บทบัญญัติ และพัฒนาการ. ใน รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (น. 357 – 390). ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2565 – 2568)
 • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (พ.ศ. 2563)

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3030103 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย และกฎหมายมหาชน
 • 3030113 วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • 3031108 สัมมนาทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031109 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031110 สัมมนานครศึกษา
 • 3032106 นโยบายการจัดการศึกษาเมือง
 • 3032121 กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมือง
 • 3032131 งานสารบรรณและการพัสดุภาครัฐ
 • 3032132 การร่างกฎหมายและกฎระเบียบของเมือง
 • 3032133 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3032134 กลไกควบคุมการใช้อำนาจของเมือง