รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี

รองศาสตราจารย์

ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี

Assoc. Prof. Maneerat Ongwandee, Ph.D.

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์ ตำแหน่งบริหาร: 
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Email: maneerat.ong@nmu.ac.th

มณีรัตน์ องค์วรรณดี ได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี (University of Missouri-Rolla) มลรัฐมิสซูรี (Missouri) ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเวลา 13 ปี ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มณีรัตน์ องค์วรรณดี มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารเป็นเวลากว่า 15 ปี ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติกว่า 23 บทความ

 • Ph.D. (Civil Engineering) University of Missouri-Rolla, U.S.A.
 • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
 • การฟอกอากาศในอาคารด้วยต้นไม้
 • การดูดซับของวัสดุอาคาร
 • แหล่งกำเนิดและการปล่อยของวัสดุอาคาร
 • การตรวจวัดสารมลพิษอากาศในอาคาร
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมิสซูรี
 • Ongwandee, M., Namepol, K., Yongprapat, K., Homwuttiwong, S., Pattiya, A., Morris, J. and Chavalparit, O. (2020). Coal bottom ash use in traditional ceramic production: Evaluation of engineering properties and indoor air pollution removal ability. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22(6), 2118 – 2129.
 • Panyametheekul, P., Rattanapun, T., Morris, J. and Ongwandee, M. (2019). Foliage houseplant responses to low formaldehyde levels. Building and Environment, 147, 67 – 76.
 • Panyametheekul, S., Rattanapun, T. and Ongwandee, M. (2018). Ability of artificial and live houseplants to capture indoor particulate matter. Indoor and Built Environment, 27(1), 121 – 128.
 • Ongwandee, M., Chatsuvan, T., Suksawas Na Ayudhya, W. and Morris, J. (2017). Understanding interactions in the adsorption of gaseous organic compounds to indoor materials. Environmental Science and Pollution Research, 24, 5654 – 5668.
 • Sairat, T., Homwuttiwong, S., Homwutthiwong, K. and Ongwandee, M. (2015). Investigation of gasoline distributions within petrol stations: Spatial and seasonal concentrations, sources, mitigation measures, and occupationally exposed symptoms. Environmental Science and Pollution Research, 22, 13870 – 13880.
 • Ongwandee, M. and Mukthawat, C. (2014). Characterization of total volatile organic compound emissions from finished solid wood using an environmental chamber. EnvironmentAsia, 7(1), 1 – 7.
 • Chavalparit, O., Ongwandee, M. and Trangkaprasit, K. (2013). Production of pelletized fuel from biodiesel-production wastes: Oil palm fronds and crude glycerin. Engineering Journal, 17(4), 61 – 70.
 • Ongwandee, M. and Kruewan, A. (2013). Evaluation of portable household and in-car air cleaners for air cleaning potential and ozone-initiated pollutants. Indoor and Built Environment, 22(4), 659 – 668.
 • Ongwandee, M. and Sawanyapanich, P. (2012). Influence of relative humidity and gaseous ammonia on the nicotine sorption to indoor materials. Indoor Air, 22(1), 54 – 63.
 • Phukingngam, D., Chavalparit, O., Somchai, D. and Ongwandee, M. (2011). Anaerobic baffled reactor treatment of biodiesel-processing wastewater with high strengths of methanol and glycerol: Reactor performance and biogas production. Chemical Papers, 65(6), 644 – 651.
 • Ongwandee, M., Moonrinta, R., Panyametheekul, S., Tangbanluekal, C. and Morrison, G. (2011). Investigation of volatile organic compounds in office buildings in Bangkok, Thailand: Concentrations, sources, and occupant symptoms. Building and Environment, 46(7), 1512 – 1522.
 • Raghareutaia, T., Chavalparit, O. and Ongwandee, M. (2010). Development of environmental sustainability for the biodiesel industry in Thailand. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 17(5), 363 – 369.
 • Ongwandee, M. and Chavalparit, O. (2010). Commuter exposure to BTEX in public transportation modes in Bangkok, Thailand. Journal of Environmental Sciences, 22(3), 397 – 404.
 • Ongwandee, M., Moonrinta, R., Panyametheekul, S., Tangbanluekal, C. and Morrison, G. (2009). Concentrations of formaldehyde and acetaldehyde in office buildings in Bangkok, Thailand. Indoor and Built Environment, 18(6), 569 – 575.
 • Chavalparit, O. and Ongwandee, M. (2009). Optimizing the electrocoagulation process for treatment of biodiesel wastewater using response surface methodology. Journal of Environmental Sciences, 21(11), 1491 – 1496.
 • Chavalparit, O. and Ongwandee, M. (2009). Clean technology for the tapioca starch industry in Thailand. Journal of Cleaner Production, 17(2), 105 – 110.
 • Srirangsan, A., Ongwandee, M. and Chavalparit, O. (2009). Treatment of biodiesel wastewater by electrocoagulation process. EnvironmentAsia, 2(2), 15 – 19.
 • Ongwandee, M. and Morrison, G. (2008). The influence of ammonia and carbon dioxide on the sorption of a basic organic pollutant to latex-painted gypsum board and carpet. Environmental Science & Technology, 42(15), 5415 – 5420.
 • Chavalparit, O., Ongwandee, M. and Thaweesuwanporn, P. (2008). Removal of heavy metals from COD analysis wastewater using an organic precipitant. ScienceAsia, 34(1), 123 – 127.
 • Ongwandee, M., Morrison, G., Guo, X. and Chusuei, C. C. (2007). Adsorption of trimethylamine on zirconium silicate and polyethylene powder surfaces. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 310(1), 62 – 67.
 • Regmi, S., Ongwandee, M., Surampali, R., Fitch, M. and Morrison, G. (2007). Effectiveness of porous covers for control of ammonia, reduced sulfur compounds, total hydrocarbons, selected VOCs and odor from hog manure storage lagoons. The Journal of the Air and Waste Management Association, 57(6), 761 – 768.
 • Ongwandee, M., Bettinger, S. S. and Morrison, G. (2005). The influence of ammonia and carbon dioxide on the adsorption of basic organic pollutants. Indoor Air, 15(6), 408 – 419.
 • Morrison, G., Zhao, P., Wiseman, D. J., Ongwandee, M., Chang, H., Portman, J. and Regmi, S. (2003). Rapid measurement of indoor mass-transfer coefficients. Atmospheric Environment, 37(39), 5611 – 5619.
 • คณะทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสำหรับทดสอบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • นักวิจัยร่วม หน่วยวิจัยการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร (เฮาส์ไอเอคิว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 13 วารสาร (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)
 • ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2544 – 2549)

ระดับปริญญาตรี

 • 3000101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3031313 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • 3031314 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • 3031317 การจัดการมลภาวะทางอากาศและเสียง
 • 3031318 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการมลภาวะทางอากาศและเสียง

ระดับปริญญาโท

 • 3081615 ห้องวิจัย