ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร

Asst. Prof. Chuleerat Charoenporn, Ph.D.

ติดต่อ: ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: chuleerat@nmu.ac.th

ชุลีรัตน์ เจริญพร ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสนใจทางวิชาการด้านสังคมวิทยา การบริหารพัฒนาสังคม ชุมชนเมือง ปัญหาสังคม สวัสดิการสังคม และนโยบายสังคม สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกด้านบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชุลีรัตน์ เจริญพร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ด้านสังคมวิทยา การบริหารพัฒนาสังคม ชุมชนเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคมภายในวารสารวิชาการหลายชิ้น มีประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่ง เช่น นักพัฒนาเอกชน กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

 • สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สส.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การบริหารพัฒนาสังคม
 • การพัฒนาชุมชน
 • ชุมชนศึกษา
 • สังคมวิทยา และปัญหาสังคม
 • สวัสดิการสังคม และนโยบายสังคม
 • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ประสานงาน มูลนิธิชุมชนไท
 • นักวิจัย สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง (ปัจจุบัน คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน)
 • นวกร สงวนศักดิ์โยธิน และ ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2564). การขับเคลื่อนชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 11(3), 226 – 238.
 • ปรานต์ปราชญ์ เสาวภานันท์ และ ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2564). แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการหญิงในประเทศไทย. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 9(1), 50 – 61.
 • สุกฤษฎิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ และ ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2564). กระบวนการจัดการและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2), 192 – 201.
 • ทวี มนแช็ง และ ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2564). บทบาทการร่วมมือของทีมเก็บรังนกเกาะลิบง จากกรณีปฏิบัติการค้นหา และกู้ภัยในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2), 38 – 45.
 • ฑิตาวีร์ เทศะปุรณะ และ ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2564). การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 9(5), 2039 – 2050.
 • ณัฐพงศ์ ภิญโญเจริญ และ ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2564). คุณภาพชีวิตของแรงงานสัญชาติเมียนมา ภายหลังนโยบายการยกเลิกว่าจ้างสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดมารีน ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(1). 62 – 71.
 • ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2563). การปฏิรูปที่ดินภาคเกษตรกรรม: กรณีการจัดการที่ดินโดยโฉนดชุมชนของหมู่บ้านแพะใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 การเมืองกับการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
 • ธนิกา เนาวรัตน์ และ ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2563). ความสำเร็จของยุทธวิธีการเคลื่อนไหว กรณีการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 9(2), 238 – 250.
 • ชุลีรัตน์ เจริญพร และคณะ. (2562). มายาคติในความหมายของกัญชา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน (น. 288 – 299). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต.
 • ชุลีรัตน์ เจริญพร และ สุภาพร วาปิโส. (2562). การสร้างสรรค์ธรรมาธิปไตยในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน (น. 288 – 299). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต.
 • ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2560). กระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 (RSU National Research Conference 2017). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต.
 • ชุลีรัตน์ เจริญพร. (2560). “เมืองน่าอยู่”: แนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยองลกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(พิเศษ), 1 – 13.
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)
 • กองบรรณาธิการ วารสารนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)

ระดับปริญญาตรี

 • 3031303 สัมมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเมือง
 • 3031309 การบริหารระบบสาธารณสุขในชุมชนเมือง
 • 3031310 การฝึกปฏิบัติการบริหารระบบสาธารณสุขในชุมชนเมือง

ระดับปริญญาโท

 • 3081612 นโยบายสาธารณะ องค์กร และกฎหมายในการพัฒนาและบริหารเมือง