อาจารย์ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

อาจารย์

กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

Kiraphat Khianthongkul, M.A.

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร:
ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: kiraphat@nmu.ac.th

กิรพัฒน์ เขียนทองกุล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจทางวิชาการด้านการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น การเมืองการปกครองไทย และนโยบายสาธารณะ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโทด้านการปกครองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิรพัฒน์ เขียนทองกุล มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการบริหารท้องถิ่นภายในวารสารวิชาการหลายชิ้น มีประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาจารย์ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ และมีประสบการณ์ในทีมวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นหลายโครงการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ก.ถ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 • ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การกระจายอำนาจ
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การบริหารท้องถิ่น
 • การเมืองไทย
 • นโยบายสาธารณะ
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยนักวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, วรัญญู เสนาสุ และ จักรกฤษ กมุทมาศ. (2564). นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสถาบันระหว่างหน่วยงานของรัฐ. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 34(1), 192 – 205.
 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, รัชดาพร หวลอารมณ์, กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, ชัยวัฒน์ นุชคง และ สิริภากร สระทองจันทร์. (2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2563). รัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอำนาจ: ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดการจำกัดอำนาจรัฐบาล. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2563) (น. 769 – 780). สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2561). ประวัติศาสตร์และพัฒนาการการเรียนการสอนวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2442 – 2560. วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 4(2), 1 – 68.
 • วรรณภา ติระสังขะ, พัชรี มีนสุข, เถกิงศักดิ์ ไชยา, ศักดินันท์ คุณเอนก และ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐกับการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, วศิน โกมุท, กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, อรอนงค์ เติมทวีวุฒิ และ ชนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี. (2560). ผลึกความคิดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2559). การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยช่วงหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 – 2559: การเมืองไทยที่ไร้เสถียรภาพกับความไม่เชื่อใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1(2), 53 – 73.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2558). ประวัติศาสตร์การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2475 – 2558: ปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลาง ข้าราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 (น. 318 – 333). ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2557). ชุมชนนิยม: แนวคิดและข้อสังเกตพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น. ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 (น. 173 – 184). ขอนแก่น: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2556). การสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมผ่านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น. ใน รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 (น. 1652 – 1662). อุบลราชธานี: ศิริธรรม ออฟเซ็ต.
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2561)
 • นักวิจัยข้อมูลนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 – 2561)

ระดับปริญญาตรี

 • 3030104 การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
 • 3030207 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ
 • 3030213 การคลังและงบประมาณ
 • 3030214 การฝึกปฏิบัติการคลังและงบประมาณ
 • 3031311 การบริหารการคลังท้องถิ่น
 • 3031312 การฝึกปฏิบัติด้านการคลังท้องถิ่น

ระดับปริญญาโท

 • 3081654 ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง