อาจารย์ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

อาจารย์ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

Kiraphat Khianthongkul, M.A.

ติดต่อ: ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: kiraphat@nmu.ac.th

กิรพัฒน์ เขียนทองกุล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจทางวิชาการด้านการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ และการคลังสาธารณะ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโทด้านการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิรพัฒน์ เขียนทองกุล มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการบริหารท้องถิ่นในวารสารวิชาการหลายชิ้น มีประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาจารย์มหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ และมีประสบการณ์ในทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นหลายโครงการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.ก.ถ.) เป็นต้น

 • ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การกระจายอำนาจ
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การบริหารท้องถิ่น
 • นโยบายสาธารณะ
 • การคลังสาธารณะ
 • อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยนักวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Khianthongkul, K., Bunyavejchewin, P. and Saisaeng, B. (2023). Antonov An-225 Mriya: The World’s Largest Aircraft Destroyed—Why?. Kasetsart Journal of Social Sciences, 44(2), 537 – 544.
 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, สิรวิท อิสโร, ทนงเกียรติ มาตตายา, รัชดาภรณ์ หวลอารมณ์,
  กันตา วิลาชัย และ สิริภากร สระทองจันทร์. (2565). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ผ่านปรอทชี้วัดความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, ฐิติเทพ สิทธิยศ, เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, วีรชัย ตันพิพัฒน์, ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ, สมบัติ เหสกุล, ดวงมณี เลาวกุล, กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, ดารินทร์ กำแพงเพชร, วศิน โกมุท, ศดานนท์ วัตตธรรม, ไกรวุฒิ ใจคำปัน, สิริภากร สระทองจันทร์ และ ชนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี. (2565). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ระยะที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล และ นรชิต จิรสัทธรรม. (2565). การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ: แนวคิดการพัฒนาทางการเมืองความเป็นประชาธิปไตย ความไม่เท่าเทียม/จุดทับซ้อน: กรณีศึกษาไทยและญี่ปุ่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 22(2), 349 – 365.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2564). มติมหาชน: แนวคิดและปัญหาการเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้นำฝูงชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย. วารสารอินทนิลทักษิณสาร, 16(2), 9 – 32.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, วรัญญู เสนาสุ และ จักรกฤษ กมุทมาศ. (2564). นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสถาบันระหว่างหน่วยงานของรัฐ. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 34(1), 192 – 205.
 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, รัชดาพร หวลอารมณ์, กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, ชัยวัฒน์ นุชคง และ สิริภากร สระทองจันทร์. (2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2563). รัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอำนาจ: ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดการจำกัดอำนาจรัฐบาล. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 (น. 769 – 780). สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2561). ประวัติศาสตร์และพัฒนาการการเรียนการสอนวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2442 – 2560. วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 4(2), 1 – 68.
 • วรรณภา ติระสังขะ, พัชรี มีนสุข, เถกิงศักดิ์ ไชยา, ศักดินันท์ คุณเอนก และ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐกับการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
 • วีระศักดิ์ เครือเทพ, วศิน โกมุท, กิรพัฒน์ เขียนทองกุล, อรอนงค์ เติมทวีวุฒิ และ ชนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี. (2560). ผลึกความคิดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2559). การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยช่วงหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 – 2559: การเมืองไทยที่ไร้เสถียรภาพกับความไม่เชื่อใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1(2), 53 – 73.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2558). ประวัติศาสตร์การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2475 – 2558: ปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลาง ข้าราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 (น. 318 – 333). ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2557). ชุมชนนิยม: แนวคิดและข้อสังเกตพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น. ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 (น. 173 – 184). ขอนแก่น: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2556). การสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมผ่านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น. ใน รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 (น. 1652 – 1662). อุบลราชธานี: ศิริธรรม ออฟเซ็ต.
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2561)
 • นักวิจัยข้อมูลนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 – 2561)
 • ทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พ.ศ. 2564 – 2565)

ระดับปริญญาตรี

 • 3030104 ความรู้พื้นฐานทางการปกครองท้องถิ่น
 • 3030106 การเมืองการปกครองไทย
 • 3030108 ความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • 3030110 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
 • 3030113 วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • 3031108 สัมมนาทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031109 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารและจัดการเมือง
 • 3031110 สัมมนานครศึกษา