Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

     สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดประเภทหนึ่งเพื่อใช้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 6 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และระบบออนไลน์ (Virtual Training)

     โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี คุณอรพิน สุขสองห้อง และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายในมิติต่าง ๆ ได้แก่ รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ) อ.ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงพื้นที่) อ.ดร.ดารณี พลอยจั่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว) อ.ดร.อธิป จันทร์สุริย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) และ อ.ชลิต เฉียบพิมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี พระภิกษุ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ทั้งในเขตดุสิต และนอกเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 170 คน

     ผลลัพธ์จากกิจกรรมดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวประเภทนี้ เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ดุสิตและกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตดุสิตภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ทั้งนี้วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนั้น มี 3 หลักสูตร ได้แก่
1. ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ : หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างนวัตกรรมการบริการ เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และฝึกทักษะปฏิบัติงานจริงในธุรกิจการบินและสถานพยาบาล
2. รป.บ. การบริหารและจัดการเมือง : หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการบริหารและจัดการเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน อันเป็นรากฐานสำคัญแห่งมหานครและท้องถิ่น
3. วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง : หลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการเมืองอย่างครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com
เกียรติบัตรรออนไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1bV3MpsPBsUt0-QqAiuWSAdUmAYrAFBkB?usp=drive_link
ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร “สวน 15 นาที”

     กทม. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเขต พัฒนาสวน 15 นาที มีคุณภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 8 (KSS-801) อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนามหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

     รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เขตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสวน 15 นาที ให้มีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย (Network Community) ระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในนามสถาบันการศึกษาผู้เป็นจุดนัดพบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร และขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหวังว่าผลจากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) ในวันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะต่าง ๆ และตอบสนองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ร่วมกับสำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร “สวน 15 นาที” โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรกรุงเทพมหานครจากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง และกรุงเทพใต้ รายละเอียดการจัดกิจกรรม ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “ทำสวน 15 นาทีให้ปัง ทำยังไง” การบรรยายหัวข้อ “เกณฑ์การเลือกพื้นที่สวน 15 นาที” หัวข้อ “การออกแบบร่วมกัน (Co-Design)” และหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่”

กิจกรรมการประกวด IMD Ambassador 2023

     เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 คณะวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช จัดกิจกรรมการประกวด IMD Ambassador เพื่อเป็นตัวแทน ส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อในช่องทางอื่นๆ ณ อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโดย สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมีกรรมการ 4 ท่าน คือ คุณมณสิการ รามจันทร์ บรรณาธิการข่าวสำนักข่าวพิมพ์ไทย , คุณนิธิพร แสงทอง มิสแกรนด์แพร่ 2020, อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า ประธานหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และทีมงานกองประกวด Tourism World Organization 2012

     เวทีการประกวดได้จำลองเวทีการประกวดจริงอย่างมืออาชีพได้ให้นักศึกษาผู้เข้าประกวดและเพื่อนๆที่ส่งเสียงเชียร์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ถึงการแสดงออกทางความคิดและบุคลิกภาพอย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการปฏิบัติจริง นอกจากเป็นการสอนวิชาชีพด้านหนึ่งแล้วยังเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี จนสามารถได้รับ IMD Ambassador ที่ผ่านเวทีการคัดเลือกตามกติกาและมีมติเอกฉันท์
ขอขอบคุณข่าวจาก พิมพ์ไทยออนไลน์

CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง ร่วมกับ Feel Trip สาธารณศึกษา โดย อาจารย์วรัญญู เสนาสุ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษารายวิชาความรู้เบื้องต้นทางการบริหารจัดการเมือง ร่วมสำรวจเมือง ผ่านกิจกรรม “#CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ” โดยมีคุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ เป็นผู้นำทางสำรวจ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาเรียนรู้ชีวิตสาธาณะ ผ่านการสำรวจ “เดินตรอก/ ออกซอย พบปะ/ ฟังเสียงผู้คน และมองเมืองเพื่อเข้าใจความเหลื่อมล้ำ” โดยสำรวจเมืองพื้นที่เมืองย่านหัวลำโพง ชุมชนวัดดวงแข วงเวียน 22 กรกฎา และชุมชนสวนหลวง ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร


     การเรียนรู้วิถีชีวิตสาธารณะผ่านระดับสายตาและประสาทสัมผัส ด้วยการมองดูและเรียนรู้ นักศึกษาของสาขาบริหารจัดการเมืองจะได้ค้นพบและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ปรับตัว สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบ้าน ย่าน และเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธาณะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมือง โดยทำความเข้าใจกับประเด็นความเหลื่อมล้ำของเมือง ผ่านพื้นที่จริงที่เกิดจากเวนคืน ไล่รื้อ สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนแออัด การทดแทนพื้นที่สาธารณะและเข้าไม่ถึงการใช้ประโยชน์ รวมถึงอาชีพนอกระบบของคนเมือง

ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023

     ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023 แบบไม่ได้เรียงตามคะแนนเรียงความ ขอให้ผู้มีสิทแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางแบบฟอร์ม Google Form ที่ลิงก์ https://forms.gle/zyMLGTCmkTenxjSC7 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.