Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

กิจกรรมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์“ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด”

กิจกรรมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์“ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด”

          จัดขึ้นใน วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564  Onsite กลุ่มเป้าหมายที่เสวนา ได้แก่ ตัวแทนชุมชนและเครือข่าย,ภาคราชการ, ทีมงานใช้รูปแบบการประชุมแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบโต้ตอบกันได้ (online interaction) แบบ Hybrid Learning มีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถมาประชุมแบบ Onsite ได้ (ตามจำนวนที่ ศบค.กำหนด) และ มีกลุ่มที่ Online มาจากสถานที่ตั้ง ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ชั่วโมง (เวลา 09.00 – 12.00 น.)

          กระบวนการภาพรวม เริ่มต้นมีการบรรยายพิเศษจาก จาก ดร.วิสุทธิ บุญโสภิต  อดีตรองผู้อำนวยการ สปสช. เขต 3 ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ เป็น Session ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้ การก้าวย่างของ “สุขภาวะ” ผ่านประเด็น “คนบางพลัดจะขับเคลื่อนสุขภาวะอย่างไร? ในยุค NEXT NORMAL” ดร.วิสุทธิ ได้ให้นิยามของสุขภาพ และ เชื่อมโยงให้เห็นภาพ สุขภาวะ ที่ง่ายและสามารถนำไปสู่รูปธรรมผ่านการปฏิบัติได้ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และ โดยเฉพาะ Post Covid ที่เรากำลังเผชิญ

          รศ.ดร. นันทสารี สุขโต  หัวหน้าโครงการวิจัย ได้สื่อสารเพื่อให้ทุกคนในเวทีฯ ได้ เห็นภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ และข้อค้นพบที่สำคัญ นำไปสู่ โจทย์สำคัญสำหรับเวทีครั้งนี้คือ “เราจะร่วมมือแบบบูรณาการกันเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะของคนบางพลัดอย่างไร?” ซึ่งเป็นคำตอบที่ทุกคน(คนบางพลัด) ต้องตอบคำถามนี้ด้วยตัวเอง

          กิจกรรมเสวนา “การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน คนบางพลัด”และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่ทางโครงการวิจัยฯ และ คนบางพลัดต้องการ ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ (เขตบางพลัด) ผู้แทนจากภาคประชาสังคม (ผู้นำชุมชน,ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย) และ บุคลากรทางด้านสุขภาพ ทั้งหมดเป็นผู้ร่วมเสวนาที่จะมาร่วมกันเติมเต็มและค้นหาคำตอบ โดยมี ดร. จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร เป็นผู้นำการเสวนาใน Session ดังกล่าว

          สรุปผลการจัดเวทีกิจกรรมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์ “ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด” มีผู้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว จำนวน 150 คน (Onsite + Online) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประเมินจากจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีสอดคล้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละ Session มีการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ร่วมกันตอบโจทย์ที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ในช่วงท้ายสุดของงานเสวนาในครั้งนี้ได้ข้อมูล และข้อคิดเห็นที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการดำเนินงานของโครงการ ฯ ต่อไป

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “IMD First Date” สู่รั้ววิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD First Date

พบเพื่อนใหม่ รูปแบบใหม่ กับครอบครัววิทยาลัยพัฒนามหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี

เข้าร่วมงาน IMD First Date 2021 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 09.30 – 12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom meeting [เข้าร่วมได้ที่นี่: https://nmu-ac-th.zoom.us/j/97130659676]

   นี่คือ “ก้าวแรกของเพื่อนใหม่สู่รั้วของมหาวิทยาลัย” พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย พบเพื่อนใหม่เริ่มต้นยังไงดี

ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างชั้นปี และร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย

…แล้วพบกัน… 

[รู้จักเมือง] ‘ถอดบทเรียน’ จากชุมชนเมือง สู่ ‘กลไกเชิงนโยบาย’

11 มีนาคม 2564 | โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ โดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร และ สสส. ได้เริ่มปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งใช้กระบวนการ Self-assessment เป็นเครื่องมือในการค้นหาสถานการณ์การจัดการเครือข่ายสุขภาพในกรุงเทพ โดยโจทย์สำคัญ คือ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะพื้นที่เฉพาะจึงควรมียุทธศาสตร์ แนวทาง กลไกที่สามารถเชื่อมต่อกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อถอดบทเรียนจากการสร้างความร่วมมือและเตรียมพร้อมต่อยอดพัฒนาเป็น “กลไกเชิงนโยบาย”

โดยคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้นำชุมชนระดับเขต เพื่อบูรณาการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยพื้นที่ เพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ในการเรียนการสอน [11.03.2021]

ส่องโอกาสกรุงเทพฯ กับห้องเรียนประชาธิปไตย และห้องเรียนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

2 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เรียนรู้และทำความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในกิจกรรม “ใครคือ ผู้ว่า กทม. คนต่อไป” โดยให้ทดลองสวมบทบาทเป็นพรรคการเมือง สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำนโยบาย การเลือกระดับชาติและท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. จำลอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารเมืองผ่านกระบวนการทางการเมือง และยกห้องเรียนธุรกิจและการตลาด เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ สร้างทักษะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 100 คน [02.03.2021]

วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัด ‘ห้องเรียนจำลอง’ ‘กระตุกต่อมคิด’ ปฏิบัติการสร้างความรู้อย่างมีส่วนร่วมฉบับคนเมือง

23 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดห้องเรียนจำลองและนำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้สาธารณะเสริมทักษะคนเมืองในสองฐานการเรียนรู้ คือ (1) Mask Filter PM2.5 Test เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันของหน้ากากอนามัย และ (2) กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 240 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในรุ่นที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นี้
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีเป้าหมายจะบริการวิชาการแก่สังคมผ่านกิจกรรมกระตุกต่อมคิดและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับคนเมือง โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ” และการเป็น “ภูมิปัญญาแห่งเมือง” [23.02.2021]