Author: Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

[บรรยายพิเศษ] ‘เปลี่ยน’ การทำความเข้าใจมหานครในมิติที่หลากหลาย

28 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ภาวิณี ช่วยประคอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “ข้อมูล การใช้ข้อมูล และการจัดทำงบประมาณ: การวิจัยแบบผสมเพื่อการบริหารเมือง” เพื่อช่วยกำกับทิศทางการทำวิจัยและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมือง

และในอีกหัวข้อการบรรยาย คือ “ประวัติศาสตร์ชุมชนและเมือง” โดย อาจารย์เกษรา ศรีนาคา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการอธิบายแนวทางการศึกษาและการใช้หลักฐานเพื่อการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ทำความเข้าใจเมืองและมหานครในมิติทางประวัติศาสตร์ [28.03.2021]

[รู้จักเมือง] ‘ถอดบทเรียน’ จากชุมชนเมือง สู่ ‘กลไกเชิงนโยบาย’

11 มีนาคม 2564 | โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ โดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร และ สสส. ได้เริ่มปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งใช้กระบวนการ Self-assessment เป็นเครื่องมือในการค้นหาสถานการณ์การจัดการเครือข่ายสุขภาพในกรุงเทพ โดยโจทย์สำคัญ คือ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะพื้นที่เฉพาะจึงควรมียุทธศาสตร์ แนวทาง กลไกที่สามารถเชื่อมต่อกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อถอดบทเรียนจากการสร้างความร่วมมือและเตรียมพร้อมต่อยอดพัฒนาเป็น “กลไกเชิงนโยบาย”

โดยคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้นำชุมชนระดับเขต เพื่อบูรณาการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยพื้นที่ เพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ในการเรียนการสอน [11.03.2021]