Author: Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

เชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง 3 จังหวัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการพื้นที่สตรีทฟู้ด

เชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง 3 จังหวัด

โดย

  • อปท. ในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสระบุรี
  • สามารถลงทะเบียน อปท. ละ 3-5 คน
  • การอบรมนี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานด้านออกแบบ งานประสานสาธารณูปโภค งานด้านผังเมือง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความต้องการเพิ่มศักยภาพการจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะสตรีทฟู้ดให้เกิดความยั่งยืน
     เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ภาคกลาง” ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย !!
     อปท. ที่เข้าร่วมอบรม
  • จะได้โอกาสเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ ลุ้นรับเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท
  • อปท. ที่นำโครงการที่ได้จากการฝึกอบรม ไปทดลองปฏิบัติ ลุ้นรับรางวัลเพิ่มเติม มูลค่าเงินรางวัลทั้งหมด รวม 7,000 บาท
  • ทุก อปท. ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรม มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น จาก บพท. ปีงบประมาณ 2568
     หากท่านใดสนใจ สามารถ แสกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือโทรติดต่อได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ: คุณปั้น โทร. 061-415-3969
 
     หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ภาคกลาง

ทำอยู่ ทำต่อ

    สืบเนื่องจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการดำเนินโครงการวิจัยการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ทำกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
     ทาง อ.ดร.เกริดา โคตรชารี และอาจารย์จากหลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงได้ลงพื้นที่และประชุมเพื่อขอความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองสระบุรี อบต.ช่องสาริกา ลพบุรี และเทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ขยายพื้นที่ไปยังภาคกลางในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ที่ใช้ชื่อว่า “การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ภาคกลาง” เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะสตรีทฟู้ดของ อปท. ในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสระบุรี ให้เกิดความยั่งยืน

เปิดจอง อุปกรณ์การศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

     📢เปิดจอง อุปกรณ์การศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทุกคนมีสิทธิได้รับคูปองแทนเงินสด สำหรับเลือกซื้ออุปกรณ์การศึกษาโดยมีมูลค่าของคูปอง เป็นไปตามประกาศของส่วนงาน
     นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ให้แจ้งความประสงค์ผ่าน Google Form ผ่าน 🔗 link http://bit.ly/3xiXkHG หรือ QR-Code ในระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2567 โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดย Email เป็นรหัสนักศึกษา @nmu.ac.th รหัสผ่าน คือเลขบัตรประชาชน
     สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร เลือกอุปกรณ์ที่ลิ้ง https://tinyurl.com/582bd8fm
     นักศึกษาสามารถรับคูปองได้ที่สำนักงานอธิการบดี 🏢 อาคารเกษมศรี ชั้น 2 (ทางขึ้นบันไดเลื่อน) โดยยื่นบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2567 นักศึกษาที่ได้รับคูปอง สามารถเลือกซื้อหรือใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์การศึกษาตามรายการ ณ ร้านค้าที่จัดหาภายในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2567 ณ อาคารเกษมศรี ชั้น 1 🏢
🌟เปิดระบบให้จองวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2567
🌟เปิดบูธระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2567

ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รป.ม.การพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน

     ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) “สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) M.P.A. (Sustainable Metropolitan Development and Management) จำนวนรับสมัคร : 30 คน

🗂️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทได้เลย!
📋 สมัคร Online ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.ค. 2567
Link สมัคร : https://forms.gle/57bCgunwSpUobR2J9
💻 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
https://shorturl.asia/wQzbm
💻 โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา หน่วยกิต
https://shorturl.asia/QrLnM

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
📞 Tel : 02 164 2636
📨 Email: imd@nmu.ac.th
📨 Email: kritsana.ted@nmu.ac.th
คุณกฤษณะ เทศแจ่ม (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: ”เศรษฐกิจเส้นเลือดฝอย” ครั้งที่ 1

     “การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: เศรษฐกิจเส้นเลือดฝอย” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 – 14,24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมนี
     ทั้งนี้ในกิจกรรมทั้ง3 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจาก ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของแต่ละเขต รวม 48 เขตจากทั้งหมด 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจ เข้ามาร่วมกิจกรรม รวมเป็นผู้เข้าร่วมทั้งหมดมากกว่า 150 ท่าน ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้ระดมสมองในการระบุปัญหาเชิงนโยบาย การปฎิบัติงาน และแนวทางแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หาบเร่ และกลไกการหาพื้นที่ Hawker center โดยในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมารับฟังข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยผลจะการนำเสนอดังกล่าวจะนำมาซึ่งการพัฒนาร่างกำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน Hawker center และสืบค้นอัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อพัฒนาสตรีทฟู้ด ในกรุงเทพมหานคร ต่อไป