Author: Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ หัวข้อ: 21st Century Teaching Competency

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพชร รอดอารีย์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ในการจัดกิจกรรม: ห้องประชุม 302 อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น3
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หรือระบบ Meet Online: fir-awih-foh
สามารถสแกน QR Code

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือกับ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ และสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
            “การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี”
       ทุกท่านคงทราบกันดีว่า นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน 8 ดี หนึ่งในนั้นคือ “สิ่งแวดล้อมดี” เป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกลักษณะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครและทางชุมชน เกิดการประสานความร่วมมือกับชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ในฐานะเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชนและการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกชุมชนเมืองอาคารสูงให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิถีชุมชนเมืองอาคารสูง อีกทั้งยังตอบสนองเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (SDGs) ควบคู่อีกด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างจิตสาธารณะในการปรับภูมิทัศน์และการบริหารขยะที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและประชาชน

2) เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมการปรับภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับประชาชนและชุมชน และ

3) เพื่อให้มีสถานที่จัดการขยะที่รองรับและสนับสนุนการคัดแยกขยะ โดยพัฒนาโรงคัดแยกขยะและจัดทำอุปกรณ์การคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับชุมชน
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง “การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยา รัตนช่วย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

inclusive urban green space

INCLUSIVE URBAN SPACE

ร่วมรับฟังการปาฐกถา
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและชุมชน โดย
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ 
และ ร่วมเสวนา
พื้นที่สีเขียวในเมืองที่หลากหลายและเข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่ม 
โดย
– คุณกิตติพล สรัคคานนท์
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ 1001 ราตรี
– คุณโชคชัย หลาบหนองแสง
ผู้จัดการโครงการ g GARDEN
– คุณเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
นักสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ วัฒนวันยู
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

ไฟล์ : ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไฟล์ : ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช