Speech of the Day 2024

IMD Symposium 2024 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2567 (Speech of the Day 2024) ในหัวข้อ “Urban Safety and Security in Hospitality Industry” ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบริการในชุมชนเมือง ชิงโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 5 ด้านดังนี้ (ให้เลือก 1 ข้อเท่านั้น)
     1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
     2. โรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ
     3. ธุรกิจที่พักแรม
     4. ธุรกิจท่องเที่ยว และ
     5. ธุรกิจด้านอาหาร และเครื่องดื่ม

ประกาศกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • กำหนดการ
  • รายละเอียดการแข่งขัน
  • กติกาการแข่งขัน
  • รูปแบบการแข่งขัน
  • ขอบเขตของเนื้อหาในการแข่งขัน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้เป็นการแข่งขันรูปแบบเดี่ยวไมโครโฟน หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน (สำหรับนักเรียนที่มีช่วงอายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี)