Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศ

     ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สมัครออนไลน์ https://forms.gle/rxGCqjJNYwL8kc7K8
รายละเอียดประกาศรับสมัคร https://imd.nmu.ac.th/admission-graduate

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์📞: 02 241 3500 ต่อ 5758 งานรับสมัครบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง และบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567
ด้วยความภาคภูมิใจ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กิจกรรมทัศนศึกษา นวัตกรรมการบริการ

     กิจกรรมทัศนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ✈️ วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

     โดยได้รับฟังการบรรยายโดย อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา ในหัวข้อ
     – ข้อมูลการทำงานในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
     – ความรู้เกี่ยวกับ Safety Management System และ Aviation Security Awareness
     – กิจกรรมสันทนาการการทำงานเป็นทีม, กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง
เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ

ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนเมือง

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง พา นศ. ลงพื้นที่คลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน นำโดยนายสุริยะบุศร์ สดแสงจันทร์ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และคณะกรรมการการสหกรณ์ชุมชน ศึกษากระบวนการขับเคลื่อนงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

IMD X National Geographic Thailand

  IMD X National Geographic Thailand
     Repost: การพัฒนาเมือง เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ เพราะความเป็นเมืองมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรม ถึงเช่นนั้นคำถามที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาเมืองทุกแห่งในโลกคือการที่เราจะทำอย่างไร ให้การออกแบบและพัฒนาเมืองมีความยั่งยืน ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและสามารถมีส่วนร่วมกับเมืองได้อย่างกว้างขวางที่สุด
     ใครสนใจเรื่องพัฒนาเมือง ในปี 67 นี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยน้องใหม่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

อ่านต่อที่ https://ngthai.com/…/nmu_urban-development-and-management/
ขอบคุณ National Geographic Thailand