Admission bachelor

“เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี #TCAS 66”

📌 สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน 40 ที่นั่ง 📌 สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 30 ที่นั่ง ทุกรอบการรับสมัคร