Admission bachelor

“เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี #TCAS67xNMU”

  📌 สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง 📌 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ

รป.บ. (การบริหารและจัดการเมือง)  ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท
ศศ.บ. (นวัตกรรมการบริการ) ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมคลิก