Category: ข่าววิชาการและการวิจัย

การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ภาคกลาง

ทำอยู่ ทำต่อ

    สืบเนื่องจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการดำเนินโครงการวิจัยการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ทำกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
     ทาง อ.ดร.เกริดา โคตรชารี และอาจารย์จากหลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงได้ลงพื้นที่และประชุมเพื่อขอความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองสระบุรี อบต.ช่องสาริกา ลพบุรี และเทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ขยายพื้นที่ไปยังภาคกลางในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ที่ใช้ชื่อว่า “การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ภาคกลาง” เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะสตรีทฟู้ดของ อปท. ในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสระบุรี ให้เกิดความยั่งยืน

โครงการวิจัยการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก

     หลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ Bangkok city lab ดำเนินโครงการวิจัยการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
     มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สำหรับอาหารริมบาทวิถีที่ดี ถอดบทเรียนด้วยการสังเคราะห์ต้นแบบด้านการจัดการพื้นที่สำหรับอาหารริมบาทวิถีในซอยสังคโลก เขตดุสิต และเผยแพร่องค์ความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการพื้นที่สำหรับอาหารริมบาทวิถีผ่านการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง กทม. ด้วยการทดลองปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสม
     โดยทางคณะทำงาน นำโดย อ.ดร.เกริดา โคตรชารี และอาจารย์จากหลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้อำนวยการ Bangkok city lab ได้เข้าหารือกับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าข้าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ในการขอความร่วมมือเพื่อการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเส้นเลือดฝอย ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 และ 24 มิถุนายน 2567
     การอบรมเชิงปฎิบัติการนี้จะมุ่งเน้นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทดลองวิเคราะห์และออกแบบพื้นที่ Street food เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการใช้พื้นที่ปฏิบัติงานจริงมาทดลองเป็นโจทย์ในการพัฒนา
โปรดรอติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ จะเป็นอย่างไรได้ที่เพจนี้ครับ Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

     การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครให้ส่งบทความแล้ววันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านรายละเอียดการส่งบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/presentation-of-research-articles-2024/
จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Speech of the Day 2024

     เมื่อการพูด ไม่ใช่แค่การพูด ร่วมสัมผัสสุนทรียะทางภาษา ไปกับพวกเรา ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน : การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา: ตอนปลาย ในหัวข้อ “𝑼𝙧𝒃𝙖𝒏 𝑺𝙖𝒇𝙚𝒕𝙮 𝙖𝒏𝙙 𝙎𝒆𝙘𝒖𝙧𝒊𝙩𝒚 𝒊𝙣 𝙃𝒐𝙨𝒑𝙞𝒕𝙖𝒍𝙞𝒕𝙮 𝙄𝒏𝙙𝒖𝙨𝒕𝙧𝒚” ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบริการในชุมชนเมือง ชิงโล่เกียรติยศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเกษมศรี (𝘒𝘚𝘚) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

🗒 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2567
สมัครเข้าแข่งขันและรายดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/speech-of-the-day-2024/
จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Mahanakorn Quiz 2024

 •  กลับมาอีกครั้งกับหนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อค้นหา “สุดยอดเรื่องเมือง”
 • การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Mahanakorn Quiz 2024
  กลับมาด้วยสาระเข้มข้น และความสนุกที่เราขอการันตี!
 •  แข่งขันในศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ อาคารนวมินทร์ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลการแข่งขัน:
  – โล่เกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก่ทีมที่ชนะเลิศ
  – E-Certificate แก่นักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
 • เปิดรับสมัครตัวแทนโรงเรียนแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (จำกัดจำนวนรอบคัดเลือก 80 ทีมเท่านั้น)
 • ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/mahanakorn-quiz-2024
 • จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช